bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Prawo pracy
Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Dodano: 2024-05-13

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że podejmowane wobec niego działania i zachowania mają charakter mobbingu, nie jest wystarczającą podstawą do jego stwierdzenia. Nie można też uznać, że każde naruszenie przez pracodawcę swoich obowiązków i powinności wobec pracownika jest równoznaczne z mobbingiem. Sprawa dotyczyła kobiety, która żądała odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z mobbingiem w miejscu pracy. W wyroku I instancji oddalono powództwo, a Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił apelację powódki. Pełnomocnik kobiety wniósł jednak skargę kasacyjną do SN, w której podkreślił, że w sprawie zachodzi nieważność postępowania, ponieważ strona została pozbawiona możności obrony swoich praw. Doszło do tego poprzez stwierdzenie sądu, że zbędne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lekarza, co według skarżącej było niezbędne do prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy. W skardze kasacyjnej wskazano, że mobbing pracodawcy przejawiał się w nakładaniu i cofaniu kar porządkowych, krzyku, zmianie sprzętu komputerowego, braku informowania o udzieleniu urlopu wypoczynkowego, przeniesieniu miejsca pracy do innego pomieszczenia, które było gorsze i szkodziło zdrowiu. Wskazano też, że pracodawca lekceważył wnioski powódki, w sposób nieuzasadniony ją krytykował, bez uzasadnienia spiętrzał zadania oraz sugerował, by się zwolniła. Sąd Najwyższy nie podzielił poglądu skarżącej, że brak przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lekarza na okoliczność utraty przez nią zdrowia i przyczyn takiego stanu powoduje nieważność postępowania uzasadniającą przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania. SN zaznaczył też, że zgodnie z oceną sądu drugiej instancji, nie były spełnione przesłanki mobbingu, a zatem zły stan zdrowia powódki nie mógł być nim spowodowany. Sąd Najwyższy podkreślił, że zachowania cechujące mobbing mogą być różnorodne, ale jedynie poczucie pracownika o ich występowaniu nie jest wystarczającą podstawą do jego stwierdzenia. Co ważne, nie może uznać też, że każde naruszenie przez pracodawcę obowiązków wobec pracownika jest równoznaczne z mobbingiem. Na gruncie niniejszej sprawy ustalono, że działania pracodawcy nie były wyrazem nękania lub zastraszania oraz nie były nacechowane chęcią dokuczenia powódce czy jej poniżenia, a także nie posiadały cech uporczywości i długotrwałości. Za przejaw mobbingu nie można było też uznać dozwolonej krytyki czy kontroli ze strony pracodawcy oraz wydawania zgodnych z prawem poleceń służbowych. Mając powyższe na uwadze, SN odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Wskazanie na problemy psychiczne w skierowaniu do lekarza medycyny pracy przez pracodawcę – analiza decyzji Prezesa UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ogłosił decyzję w biuletynie UODO nr 12/12/23, kwestionującą praktyki zwią...

Pracodawca musi prowadzić teczki nawet jeśli nie wykonuje kontroli trzeźwości

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdzają, że nawet jeśli pracodawca nie wy...