REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PORTALU WWW.BEINSURED.PL

z dnia 29 lipca 2021 r.

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1. Postanowienia wstępne

1. Portal Internetowy www.beinsured.pl jest własnością „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zajęcza 15 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP: 5252928891, REGON: 523484102, KRS: 0000998990

2. Regulamin portalu www.beinsured.pl określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem http://www.beinsured.pl/.

3. Regulamin portalu internetowego www.beinsured.pl jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z portalu www.beinsured.pl.

5. Na Portalu Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wyrażenie pisane wielką literą, które zostało zdefiniowane, należy rozumieć w następujący sposób:

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zajęcza 15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000521223 zwana dalej „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa lub Usługodawcą.

Cookies – krótkie informacje tekstowe, wysyłane za pomocą serwera obsługującego Portal i zapisywane po stronie Użytkownika w jego urządzeniu końcowym (zazwyczaj na twardym dysku).

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w godzinach od 9.00 do 17.00.

Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasła) miejsce na Portalu, umożliwiające gromadzenie wybranych informacji przez Użytkownika oraz korzystania z innych funkcji Portalu.

Newsletter – zbiór informacji w formie biuletynu rozsyłany za pomocą poczty elektronicznej, udostępniany na indywidualne żądanie Użytkownika, poprzedzony wypełnieniem odpowiedniego Formularza do Newslettera przez Użytkownika.

Portal – Portal internetowy www.beinsured.pl będący systemem stron www udostępnionym na serwerze internetowym za pośrednictwem Internetu; stanowi zbór dokumentów statystycznych i dynamicznych, plików tekstowych i graficznych, skryptów oraz innych rozwiązań połączonych relacyjnie.

Partner – podmiot zewnętrzny współpracujący z „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa w celu świadczenia usług Portalu.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Portalu poprzez zamówienie Newslettera poprzez wypełnienie Formularza do Newslettera.

Umowa – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne lub odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, Użytkownika Zarejestrowanego lub Subskrybenta Usług za pośrednictwem Portalu.

Usługa – usługi świadczone nieodpłatnie lub odpłatnie przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Portalu.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej swobodnie korzystająca z Portalu..

Wykaz Usług – Usługi udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.

Zamówienia – złożone przez Użytkownika zamówienie na Usługi.

 

§3. Przedmiot

Regulamin określa:

a) rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu,

b) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną,

c) warunki zawiązywania i rozwiązywania Umów,

d) prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

e) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,

f) zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usług,

g) tryb postępowania reklamacyjnego.

 

ROZDZIAŁ 2

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§4. Rodzaje Usług dedykowanych Użytkownikowi

1. Usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu obejmują:

a) umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Portalu, w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego,

b) udostępnianie na indywidualne żądanie Użytkowników materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych umieszczonych w ramach Portalu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Użytkownika dane informacyjne w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym,

c) udostępnianie miejsca na Portalu w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Użytkownika materiałami na Portalu oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę na Portalu,

d) udostępnianie na indywidualne żądanie Użytkowników Newsletterów Portalu,

e) umożliwienie na indywidualne żądanie Użytkowników komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi ze strony Usługodawcy,

f) umożliwienie pobierania fragmentów treści pochodzących z Portalu za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego (kanały RSS) lub za pośrednictwem transmisji SMS,

g) zapewnienie Użytkownikom możliwości zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług za pośrednictwem Portalu.

2. Usługodawca określa poszczególne rodzaje usług wymagających Rejestracji w Portalu lub podania określonych danych i informacji (wypełnienia Formularza), jak również wyraźnie określa rodzaje Usług wymagających płatnego dostępu.

 

ROZDZIAŁ 3

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA

UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§5. Informacje ogólne.

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą skutecznego przeprowadzenia Rejestracji stosownie do postanowień § 6 ust. 4 Regulaminu.

2. Korzystanie z niektórych Usług bezpłatnych w ramach Portalu wymaga uzupełnienia przez Użytkownika danych osobowych w postaci Formularza, przy czym Usługodawca wyraźnie określa rodzaj i zakres takich Usług oraz wymagane dane identyfikacyjne.

3. Korzystanie z Usług bezpłatnego Newslettera wymaga wypełnienia Formularza do Newslettera przez Subskrybenta.

 

§6. Warunki zawarcia Umowy

1. Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną.

2. Warunkiem korzystania z Usług Portalu po zawarciu Umowy jest:

1) Spełnienie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Portalu, o których mowa w § 7 ust. 2-3 poniżej;

2) Zapoznanie się z Regulaminem;

§7. Warunki rozwiązania Umowy

1. Zarówno Użytkownik, Subskrybent, jak i Usługodawca mogą rozwiązać Umowę.

2. Subskrybent może rozwiązać Usługę otrzymywania Newslettera poprzez samodzielne usunięcie Konta za pomocą zamieszczonej w Portalu funkcji dostępnej w „Mojej Strefie” („Zrezygnuj z subskrypcji”) lub poprzez kliknięcie na link do rezygnacji dostępny w każdym wysłanym Newsletterze. Skutkiem rozwiązania Usługi otrzymywania Newslettera przez Użytkownika Zarejestrowanego jest usunięcie jego adresu email z listy odbiorców Newslettera oraz zaprzestanie jego wysyłania do Użytkownika.

4. Usługodawca dokonuje rozwiązania Umowy Konta poprzez wysłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika Zarejestrowanego podczas Rejestracji informacji o planowanym usunięciu Konta w terminie 3 (słownie: trzech) dni przed planowaną datą usunięcia Konta. Usługodawca może rozwiązać Umowę Konta w przypadku:

1) Naruszenia przez Użytkownika i Subskrybenta istotnych postanowień Regulaminu;

2) Powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że login Konta jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

3) Wykorzystywania przez Użytkownika i Subskrybenta Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;

4) Usunięcia przez Subskrybenta adresu poczty elektronicznej, która było użyta do  korzystania z Newslettera.

 

ROZDZIAŁ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Portalu

1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego:

1) dostęp do sieci Internet;

2) przeglądanie zasobów Internetu;

3) wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

2. Ponadto wymagane jest posiadanie przez Użytkownika sprawnej Skrzynki e-mail zapewniającej możliwość łączenia i wymiany danych, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Usługodawca zaleca korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 9 i wyższej, Firefox (wersja aktualna), Chrome (wersja aktualna), Opera 12, Opera 18 i kolejne wersje z zachowaniem standardowych ustawień (funkcje typu blokada ciasteczek lub Adblock mogą uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Portalu).

4. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-3 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług w ramach Portalu i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

 

§9. Zamieszczanie i udostępnianie treści przez Użytkownika i Subskrybenta w ramach Portalu

1. Użytkownik i Subskrybent zobowiązuje się przekazywać wyłącznie dane, które są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd, nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w tym praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika i Subskrybenta treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Portalu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i Subskrybenta, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika i Subskrybenta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

 

ROZDZIAŁ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWA AUTORSKIE

 

§11. Ochrona danych osobowych

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Zajęcza, 00-351 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email kontakt@beinsured.pl, telefonicznie pod numerem + 48 22 826 08 58 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2.   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

a)   marketingu usług oferowanych przez Administratora tj. wysyłania newslettera Beinsured na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

4.   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione firmom świadczącym usługi IT i współpracującym Partnerom serwisu www.beinsured.pl.

5.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

6.   W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

7.   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9.   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do otrzymania newslettera Beinsured.

 

§12. Prawa autorskie

1. Portal, jak również materiały w nim zawarte w postaci tekstów, zdjęć, grafik, wykresów, materiałów video, materiałów multimedialnych, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy i Subskrybenci nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

3. Użytkownicy i Subskrybenci mogą korzystać z Portalu oraz materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.

 

ROZDZIAŁ 6

POLITYKA COOKIES

1. Przez korzystanie z Portalu wyrażana jest zgoda na instalację Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Subskrybenta oraz wykorzystywanie Cookies przez Usługodawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Usługodawcę Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Portalu.

2. W związku z udostępnianiem zawartości Portalu przez Usługodawcę, stosuje się Cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika bądź Subskrybenta, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies. Niniejsze postanowienia dotyczące Cookies mają odpowiednie zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Portalu.

3. Cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

d)  dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

4. W ramach Portalu możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów Cookies:

a) „niezbędne” Cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu,

b) Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu,

c) Cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Portalu,

d) funkcjonalne Cookies – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika (dysk twardy). Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) odpowiednich producentów tego oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Subskrybenta, a tym samym Usługodawca będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Subskrybenta i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

7. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Portalu, w szczególności wymagających Rejestracji i logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Portalu, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i Subskrybenta, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Portalem Partnerów, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

ROZDZIAŁ 7

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

§13. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące działania Portalu i korzystania z Usług, Użytkownicy i Subskrybenci mogą składać wysyłając korespondencję w formie pisemnej pod adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu, a korespondencję elektroniczną pod adres poczty elektronicznej kontakt@beinsured.pl (całodobowo) w tytule wiadomości wpisując „REKLAMACJA”.

2. Składając reklamację Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu lub świadczoną Usługą oraz – jeżeli Reklamacja jest związana z płatnością – potwierdzenie dokonania płatności.

3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o powstaniu nieprawidłowości. Reklamacja złożona po ww. terminie nie zostanie rozpoznana, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany. Powyższe nie uchybia prawu do dochodzenia stosownych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Usługodawca ustosunkowuje się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego bądź przedstawiciela banku lub dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych informacji, termin do ustosunkowania się Usługodawcy ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Usługodawcę takiej opinii / nie-zbędnych materiałów. W przypadku wydłużenia się terminu rozpatrywania reklamacji Użytkownik zostanie o tym powiadomiony.

5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

6. Reklamacje nieposiadające danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

§14. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Indywidualne ustawienia komputera, monitora i łącza internetowego Użytkownika, powodujące błędne lub zniekształcone przeprowadzenie operacji, nie mogą być podstawą reklamacji.

2. Usługodawca ma prawo czasowo zablokować dostęp do Portalu i Konta w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego.

3. Usługodawca ma prawo czasowo zablokować dostęp do Portalu i Konta ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Portalu i Konta, wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub Usługodawcy na czas niezbędny do usunięcia występujących zagrożeń lub nieprawidłowości.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i Konta, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika lub Subskrybenta wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach Portalu skutkujące złożeniem oświadczenia woli. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania czynności zleconych przez Użytkownika, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do ich autentyczności i autoryzacji lub zgodności z przepisami prawa.

7. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Portalu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika. Usługodawca nie udziela gwarancji, że dane lub informacje zamieszczone w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika lub Subskrybenta, co do ich merytorycznej zawartości, kompletności, dokładności czy przydatności.

8. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika lub Subskrybenta Formularzy dostępnych w Portalu, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika lub Subskrybenta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub Subskrybent.

 

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§15. Tryb zmiany Regulaminu

1. „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się:

a) wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących mających wpływ na świadczenie Usług przez Usługodawcę i funkcjonowanie Portalu;

b) pojawienia się nowych orzeczeń sądowych lub administracyjnych skutkujących koniecznością dokonywania zmian prawnych;

c) dostosowanie Regulaminu do koniecznych zmian wprowadzanych w systemie informatycznym jak również związanych ze zmianą zakresu świadczonych Usług;

d) zaprzestanie prowadzenia Portalu przez Administratora lub zmiany Administratora.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa poinformuje o tym Użytkowników poprzez opublikowanie na łamach Portalu ogłoszenia z informacją o zmianie i adresem strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.

3. Jednakże zmiana Regulaminu ze skutkiem dla zawartej z Użytkownikiem Zarejestrowanym Umowy Konta lub Umowy wywołuje skutek po upływie czternastu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownika będącego stroną ww. umów, o ile wcześniej Użytkownik nie oświadczy, iż tę umowę wypowiada.

4. Użytkownikowi Zarejestrowanemu w momencie zmiany Regulaminu, zawiadomienie o zmianie Regulaminu „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa przesyła na adres mailowy wskazany w trakcie procesu Rejestracji.

5. Obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na Portalu.

 

§16. Sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.

 

§17. Obowiązywanie Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.