bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bez kategorii
#14 Nastrój się na prawo – Jakie ubezpieczenia trzeba mieć w leasingu? Jakie można, a jakie warto mieć?

#14 Nastrój się na prawo – Jakie ubezpieczenia trzeba mieć w leasingu? Jakie można, a jakie warto mieć?

Dodano: 2023-11-12
Kategorie:

Temat rzeka, tak jak i możliwości jakimi aktualnie dysponują leasingobiorcy pod względem bogatej oferty rynku ubezpieczeń.

 

Jakie ubezpieczenie trzeba mieć?

Oczywiście takie jakiego oczekuje leasingodawca. A to już zależy od ustaleń zawartych w umowie leasingu. Czasem postanowienia te są bardziej, czasem mniej elastyczne, ale zasada jest jedna – przedmiot leasingu musi być ubezpieczony i niezależnie po czyjej stronie będzie ten obowiązek – finansującego czy korzystającego, to zakres minimalny/podstawowy narzuca jednak leasingodawca.

Mówiąc o leasingu pojazdów, bo ten segment ma największy udział w rynku leasingu – oczywiście obligatoryjne będzie ubezpieczenie OC i AC.

Ubezpieczenie OC to podstawowe i obowiązkowe ubezpieczenie wymagane przez przepisy prawa. Jego brak wiąże się z karą finansową naliczaną przez UFG. Spowodowanie ewentualnego wypadku czy kolizji przy jednoczesnym braku OC może wiązać się z koniecznością wypłacenia z własnej kieszeni dużej sumy poszkodowanym. Ubezpieczenie to zabezpiecza zatem jedocześnie finansującego jak i korzystającego, który może być sprawcą wypadku i dzięki ubezpieczeniu OC uniknie odpowiedzialności finansowej na skutek zdarzeń drogowych spowodowanych ze swojej winy.

Ubezpieczenie AC pozwala uzyskać odszkodowanie, jeżeli podczas użytkowania pojazdu dojdzie do jego częściowego lub całkowitego zniszczenia – np. na skutek wypadku, kolizji, kradzieży, zdarzeń losowych czy dewastacji. Standardowo jest wymagane przez finansującego i uznawane za obowiązkowe, ponieważ przedmiot leasingu jest własnością finansującego, który zabezpiecza w ten sposób swój interes majątkowy i własne ryzyka.

Finansujący może wskazać zakres ubezpieczenia AC jakiego oczekuje poprzez wskazanie konkretnych ryzyk, np. kradzieży, pożaru, zatopienia itd. lub wskazać na opcję all risks. Leasingodawcy godząc się na wybór ubezpieczenia AC bezpośrednio przez korzystającego stawiają określone warunki, jak np.: stała suma ubezpieczenia, brak udziału własnego oraz brak franszyzy integralnej czy też określenie, że pojazd ma być naprawiany metodą serwisową lub wyłącznie na oryginalnych częściach.

Tak jak w każdym ubezpieczeniu należy pamiętać, że obowiązują w nim wyłączenia i w takim przypadku, gdy ubezpieczenie AC nie pokrywa w pełni zaistniałej szkody, odpowiedzialność ponosi korzystający. Jeśli to korzystający ma możliwość wyboru ubezpieczenia, czasem nie warto ograniczać się do najtańszej opcji, ale spojrzeć na realne ryzyka i korzyści z posiadania odpowiedniego zabezpieczenia w postaci szerokiego zakresu, nielicznych wyłączeń i wysokiej sumy ubezpieczenia.

 

Jakie ubezpieczenie można mieć?

Do tej kategorii zaliczyć można ubezpieczenia, które nie są związane bezpośrednio z przedmiotem leasingu, tj. nie mają wypływu na wykonanie umowy leasingu przez korzystającego. Z perspektywy korzystającego mogą się jednak okazać bardzo przydatne. Tutaj korzystający mają już spora swobodę, ponieważ oferta rynku jest bardzo rozbudowana i zakłady ubezpieczeń coraz lepiej wychodzą naprzeciw potrzebom klientów firm leasingowych.

Ubezpieczenie NNW – obejmuje odszkodowanie za obrażenia ciała lub śmierć kierowcy i pasażerów w wypadku, jak i pokrycie kosztów leczenia. Ubezpieczenie NNW obejmuje zazwyczaj także wypadki, które powstaną podczas wsiadania, postoju lub naprawy pojazdu, załadunku i rozładunku – co może mieć szczególne znaczenie w przypadku leasingu pojazdów ciężarowych, gdzie ryzyko takich szkód jest znacznie większe niż przy pojazdach osobowych. Ubezpieczenie NNW jest często oferowane w pakiecie razem z OC i AC.

Ubezpieczenie Assistance – oferuje pomoc w przypadku awarii pojazdu, wypadku drogowego lub innych nagłych sytuacji, takich jak utrata kluczyków czy brak paliwa. Obejmuje m.in. naprawę pojazdu na miejscu, holowanie do serwisu czy pojazd zastępczy na czas naprawy. Posiadanie tego rodzaju ubezpieczenia pozwala przyspieszyć likwidację szkód. Aby ubezpieczenie Assistance spełniło swoją rolę, kluczowe jest dostosowanie limitów usług do rodzaju pojazdu i możliwych wypadków.

Ubezpieczenie ochrony prawnej – pomaga w pokryciu kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń prawnych związanymi z pojazdem. Może pokrywać koszty pozasądowej i sądowej ochrony prawnej oraz stały, czasami 24h dostęp do informacji i profesjonalnych porad prawnych.

 

Jakie ubezpieczenie warto mieć?

Do tej kategorii należałoby zaliczyć ubezpieczenia, które mają wpływ na wykonanie przez korzystającego zobowiązań wynikających z umowy leasingu i w razie nieprzewidzianych okoliczności mogą okazać się bardzo pomocne.

Ubezpieczenie GAP – polega na pokryciu różnicy między wartością pojazdu a kwotą pozostałą do spłaty w ramach umowy leasingu w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej. W takich przypadkach umowa leasingu automatycznie wygasa, a klient jest zobowiązany opłacić wszystkie nieuregulowane raty. Odszkodowanie z polisy AC zwykle nie pozwala na ich pełne pokrycie, co wiąże się z koniecznością zapłaty przez leasingobiorcę należności z własnych środków. Dzięki ubezpieczeniu GAP można tego uniknąć, gdyż taka polisa pokrywa do wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia różnicę pomiędzy kwotą nieuregulowanych należności wobec leasingodawcy a rynkową wartością pojazdu z dnia szkody.

Ubezpieczenie CPI – to ubezpieczenie chroniące przed skutkami niezdolności do spłacenia umowy leasingu w przypadku, gdy klient traci zdolność lub płynność finansową. Spłata należności ipomaga wówczas w zabezpieczeniu klienta przed utratą pojazdu i wypowiedzeniem umowy przez finansującego.

 

Podsumowanie

Oczywiście wybór najlepszych produktów ubezpieczeniowych dla klientów leasingu pojazdów zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pojazdu, indywidualne potrzeby ubezpieczającego, a także warunki umowy leasingu.

W przypadku, gdy leasingobiorca ma możliwość ubezpieczenia pojazdu we własnym zakresie, warto z pewnością skonsultować się z multiagentem lub brokerem, który pomoże dobrać ubezpieczenie do indywidualnych potrzeb i warunków umowy leasingu, a także porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych, aby znaleźć produkt o najlepszych dla korzystającego parametrach.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...