Polityka prywatności serwisu beinsured.pl

I. Informacje ogólne

1.Właściciele Portalu Internetowego www.beinsured.pl jest „LSA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec 18 lok. U12, 00-317 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521223, posiadająca nr NIP: 5252593580, REGON: 147394060.

2.Portal Internetowy pozyskuje dane o Użytkownikach w następujący sposób:

 1. Poprzez wprowadzenie w Formularzu Rejestracji danych przez Użytkowników Portalu Internetowego.
 2. Poprzez wprowadzanie w Formularzu Rejestracji danych o Użytkownikach przez Administratorów Portalu Internetowego na podstawie informacji uzyskanych od Użytkowników poprzez inny kanał komunikacji po uprzednim uzyskaniu zgody od Użytkownika.

II. Formularz Rejestracji

1. W celu realizacji Usług przez Portal Internetowy, Użytkownik dobrowolnie wprowadza dane w Formularzu Rejestracji, jednak ich brak lub żądanie zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych już przekazanych może powodować brak dostępu do Usług, które bez przetwarzania niżej wskazanych danych nie mogą być świadczone.

2. W Formularzu Rejestracji Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:

 1. Login
 2. Hasło
 3. Adres e-mail
 4. Imię
 5. Nazwisko
 6. Stanowisko
 7. Dział/departament
 8. Obszar
 9. Województwo

3. Ponadto, w Formularzu Rejestracji Użytkownik fakultatywnie podaje następujące dane:

 1. Numer telefonu

4. Rejestracja Użytkownika odbywa się jedynie poprzez Portal Internetowy.

5. Użytkownik każdorazowo, dobrowolnie podaje dane służące do logowanie się do Portalu Internetowego, tj. Login i Hasło, które są niezbędne do świadczenia Usługi.

6. Wprowadzenie ww. danych jest obligatoryjne dla Użytkowników aplikacji mobilnej.

III. Przetwarzanie, udostępnianie i zabezpieczanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Użytkowników jest „LSA” Sp. z o.o. 

2. „LSA” Sp. z o.o. zapewnia realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. „LSA” Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez „LSA” Sp. z o.o. oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

4. „LSA” Sp. z o.o. jest uprawniona do przekazania wybranych danych dotyczących Użytkowników właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia tego rodzaju informacji w oparciu o właściwe przepisy obowiązującego prawa.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

6. „LSA” Sp. z .o.o. zapewnia szyfrowanie danych mających na celu uniemożliwienie dostępu osób nieuprawnionych do treści tych danych, w szczególności danych służących Użytkownikowi do logowania się do Konta.

7. Użytkownik może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie z Portalu materiałów reklamowo – promocyjnych drogą elektroniczną.