Polityka prywatności serwisu beinsured.pl

I. Informacje ogólne

1.Właścicielem Portalu Internetowego www.beinsured.pl jest „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5252928891, REGON: 523484102, KRS: 0000998990

2.Portal Internetowy pozyskuje dane o Użytkownikach w następujący sposób:

  1. Poprzez wprowadzenie w Formularzu Rejestracji danych przez Użytkowników Portalu Internetowego.
  2. Poprzez wprowadzanie w Formularzu Rejestracji danych o Użytkownikach przez Administratorów Portalu Internetowego na podstawie informacji uzyskanych od Użytkowników poprzez inny kanał komunikacji po uprzednim uzyskaniu zgody od Użytkownika.

II. Przetwarzanie, udostępnianie i zabezpieczanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Użytkowników jest „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa.

2. „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa zapewnia realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

4. „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa jest uprawniona do przekazania wybranych danych dotyczących Użytkowników właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia tego rodzaju informacji w oparciu o właściwe przepisy obowiązującego prawa.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

6. „Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna” Spółka komandytowa zapewnia szyfrowanie danych mających na celu uniemożliwienie dostępu osób nieuprawnionych do treści tych danych, w szczególności danych służących Użytkownikowi do logowania się do Konta.

7. Użytkownik może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie z Portalu materiałów reklamowo – promocyjnych drogą elektroniczną.