bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wykonawca też musi zwaloryzować wynagrodzenie swojemu podwykonawcy

Wykonawca też musi zwaloryzować wynagrodzenie swojemu podwykonawcy

Dodano: 2021-07-29

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 439 ust. 1 wskazuje na obowiązek zawierania w umowach o realizację zamówienia publicznego klauzul pozwalających na waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Obowiązek ten dotyczy umów zawartych, na okres dłuższy niż 12 miesięcy i których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi.

W oparciu o taką klauzulę waloryzacyjną wykonawca może więc ubiegać się o podwyższenie należnego mu wynagrodzenia, przy spełnieniu szczegółowych warunków określonych w umowie. Wykonawca, któremu wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego, nie może jednak poprzestać na zastanawianiu się, w jaki sposób rozdysponuje dodatkowe środki, które uzyskał. Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ust. 1-3, zobowiązany jest również do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

Powyższy obowiązek także obwarowany jest spełnieniem odpowiednich przesłanek. Mianowicie umowa podwykonawcza musi podobnie jak umowa główna mieć za przedmiot roboty budowlane lub usługi, a okres jej obowiązywania musi również przekraczać 12 miesięcy.

Wykonawca absolutnie nie może bagatelizować tego obowiązku. Brak jego realizacji skutkować bowiem będzie naliczeniem kary umownej przez zamawiającego. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a) ustawy, zamawiający ma obowiązek przewidzieć w umowie karę umowną w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5.

Rekomendacje CZTR:

  1. Wykonawcy, którzy zawarli w dacie obowiązywania nowej ustawy PZP umowy na roboty budowlane lub usługi, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy, powinni bezwzględnie pilnować obowiązku dalszej odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia swoim podwykonawcom.
  2. Brak realizacji tego obowiązku skutkować będzie naliczeniem kary umownej przez zamawiającego w wysokości określonej w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...