bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Właściciel posesji ponosi odpowiedzialność, jeśli na jej terenie przewaliło się drzewo

Właściciel posesji ponosi odpowiedzialność, jeśli na jej terenie przewaliło się drzewo

Dodano: 2016-05-04
Publikator: Sąd Okręgowy w Gliwicach

Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 9 marca 2016 r. (sygn. akt III Ca 2095/15) orzekł, że z odpowiedzialności wspólnoty mieszkaniowej nie zwalnia nawet umowa o zarząd nieruchomości zawarta z innym podmiotem, jeśli w jej treści nie było zapisów o kontroli zdrowotności drzew i krzewów.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła wypłaty odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu zaparkowanego na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej po zawaleniu się na nie drzewa w trakcie wichury. Początkowo poszkodowany właściciel domagał się od wspólnoty wypłaty 5.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami. W ostateczności Sąd zasądził 3.650 zł odszkodowania za zniszczenia pojazdu wraz z odsetkami.

Wspólnota mieszkaniowa wniosła apelację od wyroku I instancji. W odpowiedzi na pozew zakwestionowała zasadę swojej odpowiedzialności za skutki zdarzenia podnosząc, że nie ponosi winy za wystąpienie szkody, ponieważ w jej opinii powstała ona wskutek siły wyższej – huraganowego wiatru, którego negatywnych skutków dla powoda nie można było przewidzieć, a do czasu zdarzenia powalone drzewo nie wykazywało żadnych oznak choroby i jego ogólna kondycja nie budziła zastrzeżeń. Ponadto, Spółka Akcyjna złożyła interwencję uboczną i wniosła w niej, że spółdzielnia mieszkaniowa za skutki zdarzenia nie ponosi winy, gdyż powierzyła obowiązki podmiotowi profesjonalnemu, który zawodowo trudni się działalnością polegającą na zarządzaniu nieruchomościami.

Sąd Okręgowy w Gliwicach orzekł, że uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku zawalania się drzewa, znajdującego się na terenie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym pozwanej, a więc należących do jej części składowych, zgodnie z art. 48 Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym to wspólnota mieszkaniowa odpowiada za jego stan. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że do obowiązku właściciela nieruchomości należało utrzymanie drzewa w należytym stanie uniemożliwiającym wyrządzenie szkody. „To ona (red. pozwana) utwardzając nieruchomość i budując na niej parking, umożliwiając korzystanie z niego, powinna zadbać o to, aby nie doszło do uszkodzenia parkujących tam samochodów przez rosnące drzewa.” Sąd podniósł też, że osoba, wykonująca w imieniu wspólnoty prace na posesji, nie miała odpowiedniego wykształcenia umożliwiającego prawidłową ocenę stanu drzewa i prawdopodobieństwa jego zawalenia się, a poza tym pozwana wspólnota nie zawarła z żadną inną profesjonalną firmą umowy na dbanie o drzewa posadowione na posesji. W związku z powyższym Sąd uznał, że do zdarzenia doszło z powodu zaniedbania pozwanej, na której spoczywa odpowiedzialność na zasadzie winy za powstałe szkody na terenie jej posesji. W związku z powyższym, w opinii Sądu istnieje adekwatny związek przyczynowy pomiędzy tym zaniechaniem a doznaną krzywdą. „Gdyby pozwana w sposób należyty doglądała drzewostanu na swej nieruchomości, to byłaby w stanie zapobiec zdarzeniu (złożyć wniosek o wycięcie drzewa z uwagi na jego zły stan fitosanitarny oraz zagrożenie dla osób i mienia, a po uzyskaniu zezwolenia usunąć je). Pozwana jednak nie zareagowała na przechylenie się drzewa i zadowoliła się doglądaniem drzew przez osobę niemającą żadnego wykształcenia w tym zakresie – jej zachowanie jawi się więc jako niedochowanie należytej staranności w zakresie dbałości o teren nieruchomości będącej w jej użytkowaniu wieczystym, a więc także o posadowione na nim drzewa.”

Ponadto, Sąd przypomniał, że drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych można usunąć bez naliczania opłat za to usunięcie, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Pliki do pobrania

tresc_orzeczenia_iii_ca_2095_15.pdf

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...