bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Stanowisko UKNF w sprawie sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia prospektu emisyjnego

Stanowisko UKNF w sprawie sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia prospektu emisyjnego

Dodano: 2016-04-12
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

KNF ogłosiła właśnie Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia prospektu emisyjnego w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/301 z dnia 30 listopada 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego oraz upowszechniania reklam i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004.

Wydanie tego stanowiska stało się konieczne z uwagi na to, że w dniu 24 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 z dnia 30 listopada 2015 r. uzupełniające dyrektywę  2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego oraz upowszechniania reklam i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004, (Dz. Urz. UE. L 58 z 4.3.2016, str. 13). W opinii UKNF, rozporządzenie jedynie modyfikuje sposób prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia prospektu, nie wprowadzając wymogu prowadzenia całego postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu w formie elektronicznej. A zatem, co do zasady, postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu może odbywać się na dotychczasowych zasadach przewidzianych w  ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016 r. poz. 23), dla formy pisemnej.

Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego może być składany jak do tej pory, w formie papierowej wraz z prospektem i pozostałymi załącznikami, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Odbiór pism w takim postępowaniu będzie następował za pomocą systemu ePUAP i będzie wymagał uprzedniej rejestracji w systemie ePUAP oraz uzyskania konta użytkownika w tym systemie. W przypadku gdy stronę postępowania reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnik taki celem wysłania pisma w postępowaniu będzie musiał posiadać własne konto użytkownika w ePUAP oraz podpisywać pisma podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pliki do pobrania

stanowisko_uknf_zatwierdzenie_prospektu_emisyjnego_rozporzadzenie_2016_301_12-04-2016_tcm75-46593.pdf

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...