bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Stanowisko UKNF w sprawie sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia prospektu emisyjnego

Stanowisko UKNF w sprawie sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia prospektu emisyjnego

Dodano: 2016-04-12
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

KNF ogłosiła właśnie Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia prospektu emisyjnego w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/301 z dnia 30 listopada 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego oraz upowszechniania reklam i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004.

Wydanie tego stanowiska stało się konieczne z uwagi na to, że w dniu 24 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 z dnia 30 listopada 2015 r. uzupełniające dyrektywę  2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego oraz upowszechniania reklam i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004, (Dz. Urz. UE. L 58 z 4.3.2016, str. 13). W opinii UKNF, rozporządzenie jedynie modyfikuje sposób prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia prospektu, nie wprowadzając wymogu prowadzenia całego postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu w formie elektronicznej. A zatem, co do zasady, postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu może odbywać się na dotychczasowych zasadach przewidzianych w  ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016 r. poz. 23), dla formy pisemnej.

Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego może być składany jak do tej pory, w formie papierowej wraz z prospektem i pozostałymi załącznikami, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Odbiór pism w takim postępowaniu będzie następował za pomocą systemu ePUAP i będzie wymagał uprzedniej rejestracji w systemie ePUAP oraz uzyskania konta użytkownika w tym systemie. W przypadku gdy stronę postępowania reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnik taki celem wysłania pisma w postępowaniu będzie musiał posiadać własne konto użytkownika w ePUAP oraz podpisywać pisma podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pliki do pobrania

stanowisko_uknf_zatwierdzenie_prospektu_emisyjnego_rozporzadzenie_2016_301_12-04-2016_tcm75-46593.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...