bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Ograniczona odpowiedzialność administratorów danych za naruszenie RODO – wyrok TSUE

Ograniczona odpowiedzialność administratorów danych za naruszenie RODO – wyrok TSUE

Dodano: 2024-03-11

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 25 stycznia 2024 r. (sygn. akt C – 687/21) orzekł, że sama utrata kontroli nad danymi osobowymi nie oznacza konieczności wypłaty odszkodowania, jeśli żadna osoba postronna nie miała dostępu do tych danych. Wniosek z pytaniem prejudycjalnym złożył sąd z Niemiec, który prowadzi sprawę dotyczącą odszkodowania jakiego domaga się klient od sieci sklepów RTV Saturn. Zakupił on urządzenie na raty i jednocześnie podpisał w sklepie umowę pożyczki. Niestety przez pomyłkę inny klient odebrał towar i dokumenty wpychając się do kolejki. Pracownicy zareagowali jednak dość szybko i zaledwie po 30 minutach wszystkie przedmioty trafiły do swojego właściciela. W ramach rekompensaty za złą obsługę sprzedawca zaproponował bezpłatne dostarczenie produktu klientowi. Ten jednak uznał, że nie jest to wystarczające i pozwał sklep domagając się odszkodowania w związku z naruszeniem RODO. Warto zaznaczyć, że niemiecki sąd miał wątpliwości co do ram odpowiedzialności. Co więcej, TSUE we wcześniejszych orzeczeniach wskazywał, że art. 82 ust. 1 RODO nie wyklucza tego, że szkoda majątkowa dotyczy również sytuacji, w której osoba, w celu uzyskania odszkodowania, powołuje się na  obawę, że jej dane osobowe mogą być w przyszłości wykorzystane przez osoby trzecie. Europejski Trybunał potwierdził swoje stanowisko, ale uznał również, że jeśli nieuprawniony nie mógł zapoznać się z danymi osobowymi, nad którymi administrator stracił kontrolę, to obawa o ich wykorzystanie nie może być podstawą roszczenia odszkodowawczego. W wyroku tym TSUE zaznaczył też, że jeśli pracownik nieumyślnie naruszył RODO to nie oznacza to automatycznie, że środki techniczne i organizacyjne podjęte przez administratora w celu ochrony danych były nieodpowiednie.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wyciek informacji podstawą do żądania odszkodowania od administratora

Według wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2023 r. (sygn. ak...

Wskazanie na problemy psychiczne w skierowaniu do lekarza medycyny pracy przez pracodawcę – analiza decyzji Prezesa UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ogłosił decyzję w biuletynie UODO nr 12/12/23, kwestionującą praktyki zwią...