bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
Nowa wersja projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń po pracach Podkomisji

Nowa wersja projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń po pracach Podkomisji

Dodano: 2017-10-25

Na stronie Sejmu RP została opublikowana nowa wersja projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, uwzględniająca poprawki wniesione w toku prac Podkomisji stałej ds. instytucji finansowych.

W projekcie uwzględniono przede wszystkim poprawki wnoszone przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu podczas posiedzenia w dniu 12 października 2017 r. Czytaj więcej: Podkomisja stała ds. instytucji finansowych przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

W porównaniu do ostatniej wersji projektu wprowadzono tylko kilka poprawek. To co jest najbardziej zauważalne to zmiana numeracji przepisów. W wyniku tych przekształceń, numeracja przepisów ustawy zmniejszyła się o dwa artykuły.

Ponadto, do słowniczka dodano definicję poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Zgodnie z nową wersją ustawy, określa ona „osobę, która wyraziła wobec dystrybutora ubezpieczeń wolę podjęcia czynności służących zawarciu przez nią umowy ubezpieczenia”. Z pojęć zawartych w słowniku usunięto również termin „wskaźnik kosztów dystrybucji”.

Do art. 16 dot. rozpatrywania reklamacji dodano ust. 6 o treści: „Agent ubezpieczeniowy i agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, na żądanie zakładu ubezpieczeń, udzielają temu zakładowi informacji na temat reklamacji, o których mowa w ust. 2, oraz na temat reklamacji, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, złożonych przez klientów pozyskanych dla występującego z żądaniem zakładu ubezpieczeń przez tych agentów.”

Co istotne zmianie nie uległy przepisy art. 83 ust. 4 i art. 84 ust. 2 dot. nakładania kar na zakłady ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń lub reasekuracji. Podczas dyskusji w podkomisji przedstawiciel Biura Legislacyjnego wskazywał, że użyte tam określenia „innych przepisów ustawy” i „innego naruszenia przepisów ustawy” są zbyt ogólne, w związku z czym należałoby konkretnie określić, za naruszenia jakich dokładnie przepisów organ nadzoru może zastosować środki.

Sprawozdanie podkomisji wraz z projektem ustawy jest dostępne do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

druk_1781_tekst_ustawy.pdf

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...