bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2015 r.”

KNF: „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2015 r.”

Dodano: 2016-05-18
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2015 r.” W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji zagregowane na podstawie sprawozdań finansowych i statystycznych za cztery kwartały 2015 roku. Przedstawiono także podstawowe tendencje zaobserwowane w sektorze ubezpieczeń w ciągu tego okresu i podjęto próbę wyjaśnienia i uzasadnienia zidentyfikowanych zmian.

Sektor ubezpieczeń ogółem odnotował w IV kwartałach 2015 r. zysk techniczny równy 3,19 mld zł (niższy o 21,64% w porównaniu z rokiem 2014) oraz zysk finansowy równy 5,73 mld zł (niższy o 14,31% w porównaniu z rokiem 2014).

W dziale ubezpieczeń na życie (dział I) wypracowano zysk techniczny w wysokości 2,84 mld zł (niższy o 13,38% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego) oraz zysk finansowy w wysokości 3,07 mld zł (wyższy o 3,45% w porównaniu z rokiem 2014).

Z punktu widzenia wyników poszczególnych grup ubezpieczeń, o pogorszeniu wyniku technicznego w dziale I zadecydowały spadki wyników w grupie 1 (ubezpieczenia na życie) – o 0,37 mld zł, w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) – o 0,06 mld zł oraz w grupie 3 (ubezpieczenia z UFK) – o 0,04 mld zł. W grupie 1 spadek był związany z niższym przypisem składki, natomiast w grupie 3 i 5 pogorszenie wyników związane było ze wzrostem wypłaconych świadczeń. Wyraźna poprawa wyniku technicznego nastąpiła jedynie w grupie 4 (ubezpieczenia rentowe) – o 0,02 mld zł i spowodowana była wzrostem wpływów z tytułu składek.

W ubezpieczeniach pozostałych osobowych i majątkowych (dział II) osiągnięto zysk techniczny równy 0,34 mld zł (niższy aż o 56,15% w porównaniu z rokiem 2014) oraz zysk finansowy netto równy 2,66 mld zł (niższy o 28,46% w porównaniu z rokiem 2014).

Z punktu widzenia wyników poszczególnych grup ubezpieczeń, o pogorszeniu zysku technicznego w dziale II zadecydował spadek wyniku w grupie 3 (ubezpieczenia autocasco) – o 0,36 mld zł oraz rosnąca strata w grupie 10 (OC komunikacyjna) – o 0,23 mld zł. Podkreślić należy, że strata techniczna w grupie 10 wyniosła 1,02 mld zł i była najwyższa w historii. Pogorszenie wyników w ubezpieczeniach komunikacyjnych wynika przede wszystkim ze wzrostu wysokości wypłaconych odszkodowań i świadczeń oraz wzrostu kosztów działalności ubezpieczeniowej. Największa poprawa wyniku technicznego na przestrzeni roku nastąpiła w grupie 13 (OC ogólnej) – o 0,13 mld zł i wynikała głównie ze wzrostu składki przypisanej.

W okresie IV kwartałów 2015 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń wyniosła 54,80 mld zł i była niższa o 0,13 mld zł (tj. 0,23%) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W zakładach ubezpieczeń na życie utrzymuje się trend spadkowy zapoczątkowany w poprzednim kwartale, nastąpił bowiem spadek przypisu składki o 1,14 mld zł (tj. 3,98%), do poziomu 27,53 mld zł, natomiast w zakładach majątkowych odnotowano wzrost przypisu składki o 1,02 mld zł (tj. 3,87%), do poziomu 27,28 mld zł.

Główną przyczyną spadku przypisu składki w dziale I było zmniejszenie składki w grupie 1 (ubezpieczenia na życie) o 1,78 mld zł, tj. o 16,71%, do poziomu 8,85 mld zł, na co wpłynęło przede wszystkim ograniczenie sprzedaży tzw. „polisolokat” oferowanych w 1 grupie ubezpieczeń.

Poprawę odnotowano zaś w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia na życie związane z UFK), gdzie składka przypisana brutto wzrosła o 0,40 mld zł, tj. o 3,15%, do poziomu 13 mld zł. Podkreślić należy, że ubezpieczenia grupy 3 nadal dominują w portfelu ubezpieczeń bezpośrednich działu I i stanowią 47,25% łącznej składki całego działu (wzrost udziału o 3,27 p.p.), zaś ubezpieczenia grupy 1 stanowiły 32,17% ubezpieczeń bezpośrednich działu I (zmniejszenie udziału o 4,91 p.p.).

W dziale II najwyższy bezwzględny wzrost składki przypisanej brutto zanotowano w grupie 3 (ubezpieczenia autocasco) – o 0,20 mld zł oraz w grupie 1 (ubezpieczenia wypadku) – o 0,17 mld zł. W dziale tym nadal dominują ubezpieczenia komunikacyjne (grupa 3 i grupa 10), które stanowią 52,64% portfela ubezpieczeń bezpośrednich. Udział tych ubezpieczeń w dziale II zwiększył się o 0,79 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wypłacalność sektora kształtuje się na bezpiecznym poziomie. Na koniec IV kwartałów 2015 r. wszystkie zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji spełniały wymóg pokrycia marginesu wypłacalności/kapitału gwarancyjnego środkami własnymi oraz pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami.

Pliki do pobrania

sektor_ubezpieczen_ivkw_2015_tcm75-47027.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...