bg
Chcę wiedzieć o...

Klauzula nr 1749

Dodano: 2014-09-29
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
VI ACa 1365/08 XVII AmC 111/07
Dla oceny abuzywności całego postanowienia zawierającego przedmiotowe, niezrozumiałe postanowienie, należy jednak brać pod uwagę kontekst, w którym zostało ono użyte. W kwestionowanym postanowieniu umownym okręcenie „rezerwa matematyczna" występuje jako wskazanie sposobu obliczenia „wartości wykupu". To ostatnie pojęcie zaczerpnięte jest z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i odnosi się do kwoty, za którą ubezpieczyciel obowiązany jest wykupić ubezpieczenie na żądanie ubezpieczonego.
Zdaniem Sądu, konsument ma zatem zagwarantowaną prawnie informację odnośnie kwoty wykupu w postaci wskazanej konkretnie kwoty, w umowie ubezpieczenia lub w pisemnej informacji. 
 
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny – uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca następującej treści:

„Wartość wykupu jest to procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, zgodnie z poniższą tabelą:
– Liczba pełnych lat polisowych, za które opłacono wszystkie składki całkowite;
– Wartość wykupu jako procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej:
a) 2 lata – 80 % wartości wykupu,
b) 3 lata – 85 % wartości wykupu,
c) 4 lata – 90 % wartości wykupu,
d) 5 i więcej lat – 95 % wartości wykupu.
Wysokość wartości wykupu oblicza się według stanu rezerwy matematycznej przypadającej na umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, na wcześniejszy z dni (dalej: dzień wartości wykupu):
a) dzień następujący po ostatnim dniu opłaconego okresu, tj. termin płatności składki całkowitej najdawniej wymagalnej
albo
b) dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy głównej.
Wartość wykupu, obliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, jest pomniejszana o sumę zaległych składek całkowitych lub powiększana o część opłaconej składki całkowitej należnej za okres, w jakim Ubezpieczyciel nie będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Gdy składka za umowę główną została opłącona jednorazowo, Ubezpieczający nabywa prawo do wypłaty wartości wykupu dnia następnego, licząc od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności. Wartość wykupu stanowi wtedy 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, przypadającej na daną umowę główną w dniu rozwiązania umowy głównej.
Jeżeli dzień wartości wykupu przypada po przekształceniu umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskłądkowe, to wartość wykupu stanowi 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej.

 

 

Pliki do pobrania

xvii_amc_111_07_sokik_1749.pdf
vi_aca_1365_08_sa_1749.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...