bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Decyzje KNF z dnia 16 lipca 2021 r.

Decyzje KNF z dnia 16 lipca 2021 r.

Dodano: 2021-07-19
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 16 lipca podjęła decyzje dot. sektora ubezpieczeniowego. Zostały też nałożone kary administracyjne na 3 zakłady ubezpieczeń: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., Generali TU SA i TUiR WARTA.

W przypadku pierwszego podmiotu sankcja związana jest z produktem ubezpieczenia na życie z UFK – Capital Plus. KNF stwierdziła naruszenie przez zakład ubezpieczeń art. 56 ust. 1 i art. 276 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Polegało ono na braku zapewnienia skutecznego systemu zarządzania aktywami i zobowiązaniami oraz lokowaniu środków z UFK w aktywa, których ryzyka spółka nie mogła właściwie określić, zmierzyć oraz zarządzić.

„Towarzystwo konstruując i wprowadzając do oferty produkt Capital Plus założyło, że aktywa z jego portfela miały zapewnić obsłużenie zakładanego poziomu śmiertelności oraz rezygnacji z umów mimo braku pewności, że aktywa te będą płynne, co pozwoli na uzyskanie odpowiednich kwot w celu zaspokojenia zobowiązań wobec klientów. Oznacza to, że nie został wprowadzony efektywnie działający system zarządzania ryzykiem w obszarze zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do produktu Capital Plus, który zapewniłby Towarzystwu realną możliwość zarządzania tymi obszarami” czytamy w komunikacie KNF. Na podmiot została nałożona kara w wysokości 200 tys. zł. Maksymalny wymiar kary przekracza 2,2 mln zł.

Z kolei zarzuty KNF wobec Warty i Generali obejmują naruszenia przepisu art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. W przypadku Generali, Komisja dopatrzyła się 28 spraw, w których doszło do opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych. Dla Warty były to 4 sprawy, w których doszło do nieprawidłowości w zakresie likwidacji szkód. W związku z powyższym Generali zapłaci 155.600 zł kary, a Warta 39 tys. Sprawa Warty była ponownie rozpatrywana na wniosek ubezpieczyciela. Decyzja KNF w zakresie tych 4 spraw jest ostateczna.

Ponadto, podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu UNIQA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA oraz zmianę statutu UNIQA Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Komisja zapoznała się też z informacją:

  • na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela kredytów walutowych według stanu na koniec maja 2021 r.
  • na temat sytuacji sektora bankowego według stanu na koniec kwietnia 2021 r.
  • o stanie rynku emerytalnego w Polsce na koniec 2020 r.
  • w sprawie funkcjonowania Programu Innovation Hub za okres 01.01.2021-30.06.2021 r.
  • w sprawie działalności Komitetu Sterującego ds. FinTech za I półrocze 2021 r.
  • w sprawie działalności Zespołu Analiz OSINT w I półroczu 2021 r.

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 lipca 2021 r. jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji

Pliki do pobrania

komunikat_knf_16_07_2021_74183.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...