bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zmiany w nowym projekcie nowelizacji kodeksu pracy o pracy zdalnej

Zmiany w nowym projekcie nowelizacji kodeksu pracy o pracy zdalnej

Dodano: 2021-08-04

 

Projekt z 18 maja 2021 r.

Projekt z 16 lipca 2021 r.

Definicja pracy zdalnej:

Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).”

„… każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika …”

 

Do definicji został dodany wyraz „każdorazowo” co oznacza, że za każdym razem przy zmianie miejsca wykonywania pracy zdalnej pracodawca będzie musiał wyrazić na nie zgodę. Dodatkowo zostało zmienione miejsce zamieszkania pracownika na „pod adresem zamieszkania pracownika” co wskazuje, że pracownik jest obowiązany podać pełny adres miejsca, w którym będzie wykonywał pracę zdalną.

Uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej może nastąpić w trakcie zatrudnienia:

Z inicjatywy pracodawcy.

Z inicjatywy pracodawcy, ale również na wniosek pracownika.

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej:

Pracodawca będzie mógł polecić wykonywanie pracy zdalnej, gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika będzie czasowo możliwe.

Warunek ten został zmieniony na przypadek, gdy dochowanie warunków bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy nie będzie możliwe do dochowania z powodu siły wyższej.

Za siłę wyższą jest uznawane wyłącznie zdarzenie charakteryzujące się trzema następującymi cechami: zewnętrznością, niemożliwością jego przewidzenia oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom. (Wyrok SA w Lublinie z 19 listopada 2019 r., III APa 15/19)

Przy poleceniu pracodawcy, pracodawca musi otrzymać bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie pracownika, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej:

———————-

Nowy obowiązek pracownika, w którym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracodawcę w przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej. Wtedy pracodawca będzie zobowiązany niezwłocznie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Katalog pracowników, których wniosek na wykonywanie pracy zdalnej pracodawca jest obowiązany uwzględnić:

Pracownicy, o których mowa w art. w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 k. p. oraz pracownicy wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, jak też pracownicy określeni w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 k. p., również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia, tzn. chodzi o:

1) pracowników-rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

2) pracowników-rodziców dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) pracowników-rodziców dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Rozszerzenie o pracowników, którzy sprawują opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca na poinformowania pracownika ma 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, a nie 5 dni.

Nieuwzględnienie wniosku pracownika, którego pracodawca jest zobowiązany uwzględnić ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez takiego pracownika:

Pracodawca o nieuwzględnieniu takiego wniosku pracownika będzie zobowiązany do poinformowania go w postaci papierowej lub elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Wydłużono termin dla pracodawcy o poinformowaniu pracownika o nieuwzględnieniu jego wniosku z 5 dni roboczych do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej uzgodnionej w trakcie zatrudnienia:

Każda ze stron stosunku pracy będzie mogła złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy zdalnej, wiążący wniosek o zaprzestaniu wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.

Zniesiono termin 3 miesięcy. Obecnie każdej ze stron stosunku pracy będzie przysługiwało nieograniczone czasowo uprawnienie do wystąpienia z takim wnioskiem.

Obowiązki pracodawcy:

Pracodawca będzie zobowiązany do:

 1. zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
 2. pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych
 3. pokrycia innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie, poleceniu lub w porozumieniu z pracownikiem określających zasady wykonywania pracy zdalnej;
 4. zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Dodatkowo pracodawca musi zapewnić urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. 

Podatek VAT:

Przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi:

 1. dostarczenie przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
 2. pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika.

 

Zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych objęto również ekwiwalent lub ryczałt wypłacany pracownikowi świadczącemu pracę zdalną.

Kontrola:

Pracodawca ma prawo, w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy pracownika, przeprowadzać kontrolę wykonywania tej pracy przez pracownika na zasadach określonych w porozumieniu, regulaminie, poleceniu lub w porozumieniu z pracownikiem.

Kontrola może być przeprowadzana również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Został dodany także przepis, zgodnie z którym, jeżeli pracodawca stwierdzi uchybienia w przestrzeganiu przepisów i zasad w zakresie bhp określonych w ocenie ryzyka zawodowego, będzie musiał wezwać pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie albo cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika. W przypadku wycofania zgody na wykonywanie pracy zdalnej pracownik rozpoczyna pracę w miejscu i terminie określonym przez pracodawcę.

Prace zabronione:

Pracownikowi wykonującemu pracę zdalną nie powierza się prac:

 1. szczególnie niebezpiecznych;
 2. w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
 3. z zastosowaniem substancji szkodliwej dla zdrowia lub mieszaniny szkodliwej dla zdrowia lub procesów technologicznych, których produktem może być taka substancja lub mieszanina;
 4. związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także przy pracach pylących lub powodujących intensywne brudzenie.

Zostały zmienione pkt 3 i 4, zgodnie z którymi obecnie pracownikowi nie będzie można powierzyć prac:

– z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych;

– związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy, a także przy pracach pylących lub powodujących intensywne brudzenie.

Ocena ryzyka zawodowego:

Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy zdalnej pracodawca będzie obowiązany sporządzić ocenę ryzyka zawodowego uwzględniając w szczególności wpływ tej pracy na wzrok oraz układ mięśniowy i szkieletowy. Na podstawie jej wyników będzie musiał opracować informację zawierającą:

 1. zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej;
 2. zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
 3. czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej;
 4. zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Katalog czynników uwzględnianych przez pracodawcę przy sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego rozszerzono również o uwarunkowania psychospołeczne.

Potwierdzenie zapoznania się z oceną ryzyka:

Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik będzie obowiązany do potwierdzenia, w postaci papierowej lub elektronicznej, że zapoznał się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Obowiązek ten został w całości usunięty.

Oględziny miejsca wypadku:

Zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy zdalnej oznacza wyrażenie przez pracownika zgody na przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku. Oględzin dokonuje się niezwłocznie po zgłoszeniu wypadku przy pracy zdalnej w terminie uzgodnionym przez pracownika i członków zespołu powypadkowego. Zespół powypadkowy może odstąpić od dokonywania oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej, jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości.

Zrezygnowano z uznania, że w przypadku zgłoszenia wypadku przy pracy zdalnej będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie oględzin miejsca wypadku. Po zgłoszeniu wypadku, pracownik lub jego domownicy, w przypadku gdy pracownik ze względu na stan zdrowia nie będzie w stanie uzgodnić tego terminu, i członkowie zespołu powypadkowego, uzgadniają termin na oględziny miejsca wypadku. W dalszym ciągu zespół powypadkowy będzie mógł odstąpić od dokonywania oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej, jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości.

Praca okazjonalna:

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w

wymiarze nieprzekraczającym 12 dni w roku kalendarzowym.

Świadczenie pracy okazjonalnej wydłużono do 24 dni w roku kalendarzowym.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...