bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zmiany w dostępach do CEPiK

Zmiany w dostępach do CEPiK

Dodano: 2016-04-18

W dniu 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać dwa nowe rozporządzenia Ministra Cyfryzacji dotyczące udostępniania danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Rozporządzania zostały wydane wskutek nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.) ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, ze zm.). Zmienione przepisy obejmują zasady wprowadzania i udostępniania danych w centralnej ewidencji pojazdów (CEP) oraz w centralnej ewidencji kierowców (CEK). Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. poz. 412) przyznało najszerszy dostęp do danych organom właściwym w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami – głównie starostom. Otrzymali oni dostęp do wszystkich danych. Pozostałe podmioty mogą korzystać jedynie z danych, które są im niezbędne do wykonywania obowiązków związanych z zasileniem CEP. Przykładowo Marszałkowie województw i Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych będą mogli wprowadzać do ewidencji dane dotyczące zaświadczeń ADR. Organy kontroli ruchu drogowego, prokurator oraz sądy uzyskały dostęp umożliwiający wprowadzanie danych o naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz przypisanych im punktach, jak również o dokumentach stwierdzających uprawnienia.

Drugie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 413) przyznało najszerszy zakres uprawnień podmiotom, które przekazują do ewidencji najwięcej informacji, tj. organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów, w tym przypadku również starostom. Podobnie jak w przypadku pierwszego rozporządzenia pozostałe organy otrzymały uprawnienia wynikające z pełnionych przez nie obowiązków, np. zakłady ubezpieczeń będą mogły sprawdzić dane osobowe właściciela, posiadacza lub leasingobiorcy pojazdu, dane o badaniach technicznych, o ubezpieczeniu OC oraz o dokumentach pojazdu, o szkodach istotnych. Policja otrzymała dostęp umożliwiający wprowadzanie danych o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, a także o kradzieży i odnalezieniu pojazdu.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...