bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem

Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem

Dodano: 2016-04-12

Jak już wyjaśnialiśmy w jednym z wcześniejszych komentarzy dotyczących zgód, o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem, zakład ubezpieczeń, gromadząc dane dotyczące ubezpieczającego, czy też ubezpieczonego, będących osobami fizycznymi, przetwarza dane osobowe. Do takiego przetwarzania co do zasady stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zm.).

Art. 23. 1. tej ustawy wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
  2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z ustawą, za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa pkt 5 powyżej, uważa się w szczególności:

  1. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych;
  2. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W efekcie zaoferowanie klientowi mojego własnego, nowego produktu, nie wymaga szczególnej zgody takiego klienta. Sytuacja będzie wyglądała inaczej, jeżeli dane takiego klienta będzie chciał przetwarzać, w celach marketingowych, inny podmiot np. z grupy kapitałowej. Tutaj niestety, konieczna będzie odrębna zgoda.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator moich danych osobowych, w szczególności przez …………………………………………………………..”

  

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...