bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem

Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem

Dodano: 2016-04-12

Jak już wyjaśnialiśmy w jednym z wcześniejszych komentarzy dotyczących zgód, o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem, zakład ubezpieczeń, gromadząc dane dotyczące ubezpieczającego, czy też ubezpieczonego, będących osobami fizycznymi, przetwarza dane osobowe. Do takiego przetwarzania co do zasady stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zm.).

Art. 23. 1. tej ustawy wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
  2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z ustawą, za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa pkt 5 powyżej, uważa się w szczególności:

  1. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych;
  2. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W efekcie zaoferowanie klientowi mojego własnego, nowego produktu, nie wymaga szczególnej zgody takiego klienta. Sytuacja będzie wyglądała inaczej, jeżeli dane takiego klienta będzie chciał przetwarzać, w celach marketingowych, inny podmiot np. z grupy kapitałowej. Tutaj niestety, konieczna będzie odrębna zgoda.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator moich danych osobowych, w szczególności przez …………………………………………………………..”

  

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...