bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (użycie trwałego nośnika)

Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (użycie trwałego nośnika)

Dodano: 2016-04-11

Artykuł 20 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015.1844), nakłada na zakład ubezpieczeń obowiązek zawarcia w umowie ubezpieczenia szeregu postanowień. Jednocześnie ustęp 2 tego artykułu wskazuje, że w zakresie ubezpieczeń na życie, przed wyrażeniem przez strony zgody na zmianę warunków umowy lub zmianę prawa właściwego dla zawartej umowy zakład ubezpieczeń przekazuje ubezpieczającemu, na piśmie lub, jeżeli ubezpieczający wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, informacje w tym zakresie wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy.

Powyższe oznacza, że przekazanie ubezpieczającemu wymaganych informacji, w innej formie niż pisemna, wymaga zgody ubezpieczającego. Co do samego pojęcia „trwałego nośnika” zachęcam do zapoznania się z naszym komentarzem w tym zakresie już wcześniej umieszczonym na beinsured.

Ustawa podobną zasadę zachowuje w odniesieniu do umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego. W takim wypadku ubezpieczający przekazuje ubezpieczonemu wymagane informacje, na piśmie lub, jeżeli ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku. Zadbanie o właściwy sposób komunikacji z ubezpieczonym jest w tym wypadku o tyle istotne, że naruszenie obowiązków informacyjnych może nieść za sobą ryzyko wynikające z art. 19 ustawy ubezpieczeniowej, o czym więcej piszemy w dzisiejszym komentarzu do tej ustawy. 

Proponowana zgoda na wykorzystanie trwałego nośnika może wyglądać następująco:

  1. dla ubezpieczającego:

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na przekazywanie mi przez ABC Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, wszelkich informacji, oświadczeń i zawiadomień związanych z zawarciem i wykonywaniem zwartej przeze mnie umowy ubezpieczenia, na trwałym nośniku, takim jak dokument w formacie PDF przesłany na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, CD, DVD, pendrive.”

  1. dla ubezpieczonego:

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na przekazywanie mi przez ABC Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie lub przez ubezpieczającego, wszelkich informacji, oświadczeń i zawiadomień związanych wykonywaniem zawartej na mój rachunek umowy ubezpieczenia (w tym dotyczących procesu mojego przystępowania do ubezpieczenia), w szczególności warunków ubezpieczenia, na trwałym nośniku, takim jak dokument w formacie PDF przesłany na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, CD, DVD, pendrive.”

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...