bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (dostęp do danych medycznych)

Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (dostęp do danych medycznych)

Dodano: 2016-04-07

Jak już wskazywaliśmy w jednym ze wcześniejszych komentarzy odnośnie zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zakład ubezpieczeń, gromadząc dane dotyczące stanu zdrowia ubezpieczonego, przetwarza dane osobowe, które ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zm.) zalicza do katalogu tzw. danych wrażliwych. Zaproponowaliśmy też treść stosownej zgody w tym zakresie. Jednakże w przypadku zakładów ubezpieczeń dokonujących medycznej oceny ryzyka, taka zgoda może nie wystarczyć.

Otóż, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015.1844), zakład ubezpieczeń może uzyskać odpłatnie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń zdrowotnych ubezpieczonemu lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia. Jednakże warunkiem uzyskania takich danych jest pisemna zgoda ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, albo jej przedstawiciela ustawowego (art. 38 ust. 6 ustawy ubezpieczeniowej).

Dodatkowo, zakład ubezpieczeń może uzyskać odpłatnie od Narodowego Funduszu Zdrowia dane o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym, będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia. Wystąpienie zakładu ubezpieczeń o te informacje wymaga pisemnej zgody ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego (art. 38 ust. 8 ustawy ubezpieczeniowej).

Propozycję oświadczenia klienta, zawierającego zgody wynikające ze wskazanych wyżej przepisu, prezentujemy poniżej:

„Wyrażam zgodę na uzyskanie, przez ABC Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, z siedzibą w Warszawie, od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych, informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przeze mnie danych o moim stanie zdrowia lub też ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia.

Wyrażam również zgodę na uzyskanie, przez wskazane wyżej Towarzystwo Ubezpieczeń, od Narodowego Funduszu Zdrowia danych o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności tego Towarzystwa Ubezpieczeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia

Powyższa zgoda udzielana jest zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 38 ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015.1844)” – OSTATNIE ZDANIE – OPCJONALNIE

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...