bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (art. 5 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji)

Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (art. 5 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji)

Dodano: 2016-04-13

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U.2015 poz.1348) wprowadziła dość dużo zamieszania na rynku usług finansowych, głównie za sprawą dość rygorystycznego podejścia do procesu reklamacyjnego. Poszerzoną analizę tej ustawy zaprezentujemy w innym opracowaniu, natomiast teraz, kontynuując nasz cykl artykułów poświęconych zgodom, o jakie warto zadbać we współpracy z klientem, chciałbym przyjrzeć się szczególnej zgodzie związane właśnie z reklamacjami.

Otóż, zgodnie z art. 5 wskazanej ustawy, po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami ustawy, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź, o której mowa powyżej, podmiot rynku finansowego może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Oznacza to, że wysłanie odpowiedzi na reklamację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej wymaga nie tyle zgody, co wręcz wniosku klienta o posłużenie się pocztą elektroniczną w takim przypadku. Zachowanie właściwej formy takiego wniosku/zgody jest o tyle ważne, że naruszenie właściwego sposobu komunikacji z klientem w tym wypadku może skutkować uznaniem reklamacji.

Poniżej nasza propozycja stosownego oświadczenia klienta:

„Wnioskuję o udzielanie mi przez ABC Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie odpowiedzi na składane przeze mnie reklamacje na następujący adres poczty elektronicznej ………………………………………….”.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...