bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (ankieta)

Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (ankieta)

Dodano: 2016-04-15

Tym razem chciałbym zwrócić uwagę na oświadczenie klienta, o które nie tyle warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem, ale którego pozyskanie jest w pewnych sytuacjach obligatoryjne. Chodzi mianowicie o przypadek, w którym klient zainteresowany zakupem ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, przystępuje do wypełnienia ankiety związanej z analizą jego potrzeb.

Artykuł 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015.1844), stanowi, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń uzyskuje od ubezpieczającego, w formie ankiety, informacje dotyczące jego potrzeb, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz jego sytuacji finansowej, tak aby zakład ubezpieczeń mógł dokonać oceny, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia do potrzeb ubezpieczającego.

Należy też w tym miejscu pamiętać o Rekomendacjach dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu. Zgodnie z Rekomendacją 10, przed pozyskaniem informacji dotyczących potrzeb i możliwości zakład ubezpieczeń powinien poinformować klienta, że przekazanie tych informacji jest dobrowolne, a odmowa ich przekazania uniemożliwia ustalenie, jaki produkt jest odpowiedni do potrzeb i możliwości klienta. Zakład ubezpieczeń powinien uzyskać od klienta potwierdzenie na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, że klient otrzymał powyższą informację.

Poniżej propozycja stosowanego oświadczenia, które może być zamieszczone na początku ankiety:

„Oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że wypełnienie niniejszej ankiety jest dobrowolne oraz że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej ankiety lub jej części zakład ubezpieczeń nie będzie miał możliwości dokonania oceny i ustalenia tego, jaki produkt jest dla mnie odpowiedni biorąc pod uwagę moje potrzeby i możliwości.”

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...