bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zasady nadzoru i zarządzania produktami zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych

Zasady nadzoru i zarządzania produktami zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych

Dodano: 2016-05-19

Zgodnie z zapisami zawartymi w Dyrektywie IDD, zostały opublikowane zasady POG (Product Oversight and Governance). Regulują one kwestie nadzoru i zarządzania produktami przez zakłady ubezpieczeń i pośredników. Ich celem jest zapewnienie dbałości o interes konsumenta na wszystkich etapach cyklu życia produktu ubezpieczeniowego (od projektowania i wprowadzania na rynek, dostosowywania do potrzeb rynku, po monitorowanie dystrybucji). Twórcom zasad w sposób szczególny zależało na redukcji zjawiska missellingu.

Zasady POG powstały wskutek zapisów regulacyjnych w Dyrektywnie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Również opublikowane w kwietniu wytyczne EIOPA mają na celu pomoc państwom członkowskim UE we wdrożeniu wymogów POG.

W toku konsultacji w sprawie projektu wytycznych, EIOPA wyciągnęła trzy wnioski. Po pierwsze, nadzór i zarządzanie detalicznym produktem ubezpieczeniowym powinno pozostać przy zakładzie ubezpieczeń analogicznie jak ma to miejsce w sektorze bankowym. Po drugie, zasady muszą być adekwatne do rodzaju produktu i powinny zapewniać elastyczność, pozwalającą na dostosowanie się do liczby i różnorodności podmiotów z sektora. Po trzecie, zasady powinny pozostać zbiorem standardów, które przyczyniłyby się do zapobiegania powstawaniu konfliktu interesów pomiędzy zakładami ubezpieczeń, pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz finalnymi odbiorcami ich produktów i usług.

– Stosowanie wytycznych i zasad, stanowiących swoiste ramy dla organizacji systemu zarządzania produktem, w tym identyfikacji, monitorowania i zarządzania ryzykiem powinno przyczynić się do pogłębienia zaufania konsumentów do rynku ubezpieczeń, a przez to pośrednio do całego rynku finansowego – ocenia Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

W wytycznych, EIOPA potwierdziła, że przy dystrybucji produktu ubezpieczeniowego za działania zewnętrznych partnerów biznesowych odpowiedzialność ponosi dystrybutor. W jej opinii dystrybutorzy mogą sprzedawać produkty na warunkach odbiegających od standardowych poza rynkiem docelowym, jeżeli spełnione zostaną określone kryteria. EIOPA także określiła w dokumencie, że zasady POG i zasady obejmujące dystrybucję produktów powinny być proporcjonalne do poziomu złożoności i ryzyk związanych z danym produktem oraz jego charakteru, skali i złożoności działalności.

Aktualnie, EIOPA opracowuje standardy techniczne. Konsultacje w tej sprawie rozpoczną się pod koniec czerwca. Organ podkreśla, że zależy im na wskazaniu wyraźnej granicy pomiędzy tworzeniem produktu a działalnością dystrybucyjną. EIOPA informuje też, że dokona rewizji wytycznych, gdy upłynie termin transpozycji przepisów dyrektywy IDD, w celu oceny, w jakim stopniu konieczna jest ich zmiana, w szczególności po przyjęciu przez Komisję Europejską aktów wykonawczych, zgodnie z przepisami dyrektywy IDD.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...