bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zasady nadzoru i zarządzania produktami zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych

Zasady nadzoru i zarządzania produktami zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych

Dodano: 2016-05-19

Zgodnie z zapisami zawartymi w Dyrektywie IDD, zostały opublikowane zasady POG (Product Oversight and Governance). Regulują one kwestie nadzoru i zarządzania produktami przez zakłady ubezpieczeń i pośredników. Ich celem jest zapewnienie dbałości o interes konsumenta na wszystkich etapach cyklu życia produktu ubezpieczeniowego (od projektowania i wprowadzania na rynek, dostosowywania do potrzeb rynku, po monitorowanie dystrybucji). Twórcom zasad w sposób szczególny zależało na redukcji zjawiska missellingu.

Zasady POG powstały wskutek zapisów regulacyjnych w Dyrektywnie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Również opublikowane w kwietniu wytyczne EIOPA mają na celu pomoc państwom członkowskim UE we wdrożeniu wymogów POG.

W toku konsultacji w sprawie projektu wytycznych, EIOPA wyciągnęła trzy wnioski. Po pierwsze, nadzór i zarządzanie detalicznym produktem ubezpieczeniowym powinno pozostać przy zakładzie ubezpieczeń analogicznie jak ma to miejsce w sektorze bankowym. Po drugie, zasady muszą być adekwatne do rodzaju produktu i powinny zapewniać elastyczność, pozwalającą na dostosowanie się do liczby i różnorodności podmiotów z sektora. Po trzecie, zasady powinny pozostać zbiorem standardów, które przyczyniłyby się do zapobiegania powstawaniu konfliktu interesów pomiędzy zakładami ubezpieczeń, pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz finalnymi odbiorcami ich produktów i usług.

– Stosowanie wytycznych i zasad, stanowiących swoiste ramy dla organizacji systemu zarządzania produktem, w tym identyfikacji, monitorowania i zarządzania ryzykiem powinno przyczynić się do pogłębienia zaufania konsumentów do rynku ubezpieczeń, a przez to pośrednio do całego rynku finansowego – ocenia Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

W wytycznych, EIOPA potwierdziła, że przy dystrybucji produktu ubezpieczeniowego za działania zewnętrznych partnerów biznesowych odpowiedzialność ponosi dystrybutor. W jej opinii dystrybutorzy mogą sprzedawać produkty na warunkach odbiegających od standardowych poza rynkiem docelowym, jeżeli spełnione zostaną określone kryteria. EIOPA także określiła w dokumencie, że zasady POG i zasady obejmujące dystrybucję produktów powinny być proporcjonalne do poziomu złożoności i ryzyk związanych z danym produktem oraz jego charakteru, skali i złożoności działalności.

Aktualnie, EIOPA opracowuje standardy techniczne. Konsultacje w tej sprawie rozpoczną się pod koniec czerwca. Organ podkreśla, że zależy im na wskazaniu wyraźnej granicy pomiędzy tworzeniem produktu a działalnością dystrybucyjną. EIOPA informuje też, że dokona rewizji wytycznych, gdy upłynie termin transpozycji przepisów dyrektywy IDD, w celu oceny, w jakim stopniu konieczna jest ich zmiana, w szczególności po przyjęciu przez Komisję Europejską aktów wykonawczych, zgodnie z przepisami dyrektywy IDD.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...