bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Zaliczenie wydatków okołotransakcyjnych do kosztów uzyskania przychodów

Zaliczenie wydatków okołotransakcyjnych do kosztów uzyskania przychodów

Dodano: 2021-07-02
Publikator: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2021 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.46.2021.1.AS) uznał, że koszty okołotransakcyjne jako pośrednie koszty uzyskania przychodu powinny być potrącane w dacie ich poniesienia.

W rozpoznawanej sprawie spółki nabyła, jak również planowała nabyć większościowe pakiety akcji innych spółek. W efekcie tych przejęć, będzie ona w stanie w przyszłości zwiększyć swoje przychody, jak również zabezpieczyć i zachować ich źródła. W związku z transakcją, spółka poniosła szereg wydatków, m.in. na doradztwo transakcyjne, prawne, podatkowe, księgowe, gospodarcze, przeprowadzenie analizy opłacalności transakcji, tłumaczeń oraz w zakresie negocjacji warunków nabycia akcji i  dokumentacji kontraktowej oraz koszty wyjazdów (koszty usług hotelowych, biletów lotniczych). Koszty te spółka udokumentowała fakturami. Zdaniem spółki, poniesione przez nią koszty okołotransakcyjne stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów, potrącalne w dacie ich poniesienia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem spółki. Zdaniem fiskusa, poniesienie przez nią kosztów okołotransakcyjnych nie jest niezbędne dla nabycia akcji spółek, pozwala jedynie na podjęcie właściwej decyzji co do dokonania transakcji oraz jej przeprowadzenie w sposób efektywniejszy ekonomicznie, szybszy i bezpieczniejszy. Dlatego też koszty okołotransakcyjne – jako pośrednie koszty uzyskania przychodu – powinny być potrącalne w dacie ich poniesienia. A jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Warunkiem koniecznym do uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest istnienie związku między poniesionym wydatkiem a powstaniem przychodu bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem dotychczasowych źródeł przychodów. Jednakże, ustawodawca w przepisach nie zdefiniował charakteru związku, który decydowałby o kwalifikacji danego kosztu jako kosztu bezpośredniego lub pośredniego. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, ze względu na rodzaj związku z przychodami, kosztami podatkowymi mogą być zarówno wydatki, które bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia przychodów, jakie osiąga podmiot gospodarczy w związku z charakterem prowadzonej działalności tj. konkretne koszty, do których można przypisać konkretne przychody, (tzw. koszty bezpośrednie). Drugą grupę stanowią wydatki, które pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika, brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód, przez co jedynie w sposób pośredni mają wpływ na generowanie przychodów, jak również na jego zachowanie bądź zabezpieczenie (tzw. koszty pośrednie).

Poniesione koszty okołotransakcyjne są wydatkami o charakterze ogólnym, związanymi z nabyciem akcji (udziałów) w sposób jedynie pośredni, bowiem nie warunkują w sposób bezpośredni transakcji nabycia akcji (udziałów) spółek oraz nie są dla niej formalnie niezbędne. Skorzystanie przez spółkę z ww. usług spowodowało, że miała ona możliwość należycie ocenić skutki ekonomiczne planowanego nabycia akcji i dzięki temu zminimalizować ryzyka finansowe, prawne i podatkowe związane z transakcją.


  • Artykuł pochodzi z publikacji „Raport prawny”. Więcej pod linkiem.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...