bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zakres zastosowania Rekomendacji U według przygotowywanej nowelizacji

Zakres zastosowania Rekomendacji U według przygotowywanej nowelizacji

Dodano: 2022-07-04

Z tego Legal Flash’a dowiedzą się Państwo o zakresie stosowania projektu nowelizacji Rekomendacji U.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Państwa o opublikowanym 28 czerwca br. przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) projekcie nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Dokument ma zastąpić obecnie obowiązującą Rekomendację U z 2014 r.

Jedną z istotniejszych zmian są rodzaje podmiotów, do których skierowane mają być rekomendacje organu nadzoru. Aktualnie podmiotami, od których KNF oczekuje przestrzegania jej zaleceń, są:

  1. wszystkie banki działające na podstawie przepisów prawa polskiego, zaangażowane we współpracę z zakładami ubezpieczeń poprzez oferowanie ubezpieczeń rozumiane jako pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia, oferowanie przystąpienia do umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek lub, gdy klient finansuje koszt ochrony ubezpieczeniowej dotyczącej ryzyka ponoszonego przez bank;
  2. oddziały instytucji kredytowych w Polsce – KNF oczekuje, że będą one przestrzegać postanowień Rekomendacji U w odpowiednim zakresie, w szczególności Rekomendacji 1 oraz 7-20.

Jak wynika z projektu nowelizacji, zakres stosowania Rekomendacji U ma zostać rozszerzony. Rekomendacja U ma być skierowana do:

  1. banków krajowych, oddziałów banków krajowych znajdujących się poza granicami Polski i oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe;
  2. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w rozumieniu ustawy o SKOK;
  3. oddziałów instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, o ile przedmiotem ich działalności są czynności uregulowane Rekomendacją U.

Powyżej wymienione odnosi się do współpracujących w zakresie bancassurance z krajowymi zakładami ubezpieczeń i zagranicznymi zakładami ubezpieczeń w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wykonującymi działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowo, projekt przewiduje pewne ograniczenia stosowania Rekomendacji do SKOK w zależności od rozmiaru działalności. Do najmniejszych SKOK, rozumianych jako SKOK spełniających łącznie dwa kryteria, tj. o sumie bilansowej mniejszej niż 50 mln zł oraz o liczbie członków poniżej 10 tys. odnoszą się bezpośrednio rekomendacje główne (tj. Rekomendacja 1, Rekomendacja 2, itd.). W zakresie objętym rekomendacjami szczegółowymi (tj. rekomendacjami 1.1, 1.2, itd.), SKOK mogą wprowadzić własne rozwiązania. Muszą jednak mieć na uwadze, aby rozwiązania te zapewniały realizację celów określonych w poszczególnych rekomendacjach. Wyjątek ten nie dotyczy Rekomendacji 6 oraz 10-21, które powinny być stosowane w pełnym zakresie przez wszystkie SKOK.

KNF dostrzega, że w przypadku SKOK występuje duże zróżnicowanie co do skali prowadzonej przez nie działalności i związanego z nią ryzyka. W związku z tym, Rekomendację należy traktować jako zbiór dobrych praktyk, a stosowanie tych praktyk powinno zależeć m.in. od tego, na ile przystają one do specyfiki i profilu ryzyka SKOK.

Przygotowaliśmy dla Państwa porównanie wersji Rekomendacji U z 2014 r. z projektem oblikowanym przez KNF. Dokument dostępny jest pod adresem:

https://cztr.pl/wp-content/uploads/2022/06/RekomendacjeU_porownanie.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...