bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Wyrok NSA w sprawie nałożenia kary pieniężnej na TUW SKOK

Wyrok NSA w sprawie nałożenia kary pieniężnej na TUW SKOK

Dodano: 2016-06-15

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wydanym w dniu 15 czerwca 2016 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygnaturze II GSK 261/15 wyroku uchylającym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 października 2014 r. (VI SA/Wa 1504/14). Na mocy wyroku WSA z dnia 14 października 2014 r. uchylona została decyzja KNF z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Orzeczenie to zostało przez NSA wyeliminowane z obrotu prawnego. 

NSA podzielił zdecydowaną większość argumentów podniesionych przez pełnomocników KNF. W szczególności NSA w ustnych motywach wyroku poinformował, że WSA nie wykazał, aby decyzja KNF została wydana z naruszeniem prawa. NSA podkreślił skrupulatność i obszerność ustaleń zawartych w decyzji w przedmiocie nałożenia kary. Ponadto NSA podkreślił, że KNF jako wyspecjalizowany organ nadzoru nie jest zobowiązana do korzystania z opinii biegłych w kwestiach aktuarialnych. NSA podzielił również zaprezentowaną przez pełnomocników KNF wykładnię art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, wskazując między innymi, że przepis ten określa kryteria kalkulacji składki ubezpieczeniowej, nie uzależnia tej kalkulacji od bieżącej kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń oraz że ma zastosowanie niezależnie od formy organizacyjno-prawnej zakładu ubezpieczeń. 

W związku z wyrokiem NSA sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia przez WSA, który będzie związany oceną prawną wyrażoną przez NSA. 

KNF przypomina, że pomimo uchylenia ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej regulacja analogiczna jak art. 18 ust. 1 i 2 tej ustawy znajduje się w art. 33 ust. 1 i 2 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...