bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Wpis do KRS tylko przez Internet

Wpis do KRS tylko przez Internet

Dodano: 2016-04-03
Publikator: Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, której głównym założeniem jest powstanie nowej platformy internetowej umożliwiającej dostęp do akt rejestrowych spółek. W spółkach akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych i europejskich akta rejestrowe będą tworzone elektronicznie. Projekt stanowi efekt kilkuletnich debat w strukturach Unii Europejskiej dotyczących potrzeby cyfryzacji i integracji państwowych rejestrów spółek. Projekt ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (dyrektywa BRIS). Państwa członkowskie mają czas do 1 czerwca 2017 r. na wdrożenie w swoim ustawodawstwie zapisów dyrektywy BRIS. Projekt zakłada, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą wnioskowali o uzyskanie wpisu do KRS, będą musieli złożyć go drogą elektroniczną.

Ponadto, każda inna komunikacja prowadzona przez sąd rejestrowy z podmiotami lub stronami wniosków także w zakresie orzeczeń lub wezwań w sprawie tzw. braków – uchybień we wniosku, będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Elektroniczny rejestr akt będzie dostępny do wglądu w czytelniach sądów rejestrowych. Ponadto projekt zakłada powstanie ogólnopolskiej platformy internetowej, która będzie zawierała wszystkie dokumenty składane do KRS i orzeczenia SR. Platforma umożliwi też śledzenie na bieżąco toku postępowania. W planach Ministerstwa jest także stworzenie centralnego zbioru akt notarialnych, które stanowią podstawę wpisu do rejestru. System taki automatycznie przekazywałby do sądu rejestrowego potrzebne dokumenty do rozpatrywania wniosków o uzyskanie wpisu do rejestru.

Projekt ma wprowadzić pewne uproszczenia proceduralne, tj. rezygnacja z doręczeń postanowień o wpisie, zwrot wniosku tylko w przypadku błędnego wypełnienia wniosku, które uniemożliwia dalsze postępowanie, automatyzacja wykreśleń z rejestru dłużników niewypłacalnych. Szczególnie obecnie należy poprawić ostatnią kwestię. Jak pokazuje praktyka, osoby widniały w rejestrze dłużników na długo po uregulowaniu długu. Poza tym, do rejestru były wpisywane osoby, które unikały płacenia alimentów, a umieszczenie ich danych na liście nie zwiększało ściągalności zaległości. Z związku z tym, pojawiła się propozycja, aby ujawniać informacje o zaleganiu w płaceniu alimentów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co ma wspomóc proces szybkiej aktualizacji rejestru dłużników.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...