bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Weksel nie zostanie zrealizowany, jeśli zawiera niezarejestrowany skrót firmy

Weksel nie zostanie zrealizowany, jeśli zawiera niezarejestrowany skrót firmy

Dodano: 2016-03-20
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 23 stycznia 2016 r. orzekł, że zarówno trasat (wystawca weksla), jak i remitent (podmiot, na rzecz którego ma być wypłacona suma wekslowa) powinni być zapisani na wekslu w ten sam sposób, co w Krajowym Rejestrze Sądowym. Użycie skrótu firmy, który nie został wpisany do KRS, może skutkować tym, że weksel został wystawiony na rzecz podmiotu gospodarczego, który prawnie nie istnieje. A zatem weksel staje się nieważny.  

W rozpoznawanej sprawie stronami sporu był zakład ubezpieczeń i pośrednik ubezpieczeniowy, który podpisał weksel in blanco, a towarzystwo miało prawo wypełnić go, zgodnie z dołączoną do weksla deklaracją, w razie opóźnienia w przekazaniu na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń składek ubezpieczeniowych pobranych od klientów lub w wykonaniu innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego. Po wypełnieniu weksla i braku zapłaty zakład ubezpieczeń wniósł pozew do sądu. W toku postępowania sądowego pojawiły się wątpliwości co do określenia trasata. Sąd bowiem dostrzegł, że z odpisu pełnego rejestru przedsiębiorców dotyczącego powoda wynika, iż firma różni się od widniejącej na wekslu in blanco, a do rejestru nie zostały wpisane żadne skróty od tej nazwy. Sąd powołał się na art. 435 par. 4 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym używany przez przedsiębiorcę skrót firmy również podlega ujawnieniu w KRS. Sąd uznał, że przedłożony przez powoda weksel wskazuje jako trasata osobę prawnie nieistniejącą, a przez to dokument staje się nieważnym. Sąd przypomniał art. 101 pkt 5 Prawa wekslowego, zgodnie z którym weksel powinien zawierać nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana.

Wyrok Sądu I instancji potwierdził Sąd Apelacyjny, do którego apelację wniósł pośrednik ubezpieczeniowy. Sąd potwierdził w uzasadnieniu wyroku, że remitent, podobnie jak i trasat, powinien użyć swojej firmy według wpisu do KRS, brak zastosowania się do tego obowiązku sprawiło, że przedłożony w tej sprawie weksel jest nieważny. Więc, na jego podstawie powód nie może dochodzić zapłaty.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...