bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Ubezpieczyciel OC odpowiedzialny również za nawiązkę

Ubezpieczyciel OC odpowiedzialny również za nawiązkę

Dodano: 2016-04-07
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi

W świetle najnowszego orzecznictwa, sprawca wypadku drogowego zobowiązany wyrokiem karnym do zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego w wypadku, może żądać zwrotu zapłaconej kwoty od swojego ubezpieczyciela na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia OC.

W ten sposób między innymi orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 14 stycznia 2016 r. (sygn. III Ca 1853/15), w którym sąd utrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Rejonowego. W przywołanym orzeczeniu Sąd uznał, że kwota zasądzona wyrokiem karnym i zapłacona przez kierowcę stanowi naprawienie szkody, pozostającej w normalnym związku przyczynowym z jego zachowaniem, w związku z czym podlega odpowiedzialności ubezpieczyciela, niezależnie od kwot już wcześniej wypłaconych na rzecz pokrzywdzonego – aż do pełnego naprawienia szkody wyrządzonej wypadkiem.

W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje w sytuacji, gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są odpowiedzialni za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. W ocenie sądu, przepisy prawa nie wyłączają odpowiedzialności ubezpieczyciela w sytuacji, gdy obowiązek naprawienia szkody został orzeczony w wyroku karnym jako środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody lub nawiązki. Sąd podkreślił, że gdyby osoba poszkodowana w wypadku zwróciła się z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do ubezpieczyciela – z pominięciem sprawcy – na podstawie przysługującego jej uprawnienie z art. 19 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczyciel nie miałby powodu do kwestionowania swojej odpowiedzialności.

W uzasadnieniu Sąd powołał się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r. (III CZP 31/11), w której SN uznał odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy, w przypadku orzeczonego wyrokiem sądu karnego obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej wypadkiem.

Pliki do pobrania

iii_ca_1853_15.pdf

Artykuły powiązane

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...