bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenie pożyczki o wartości blisko 140 proc. rzeczywistej kwoty pożyczki

Ubezpieczenie pożyczki o wartości blisko 140 proc. rzeczywistej kwoty pożyczki

Dodano: 2022-04-29
Publikator: Prokuratura Krajowa

Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną zwracając uwagę na to, że umowa będąca źródłem zobowiązania zawiera niedozwolone zastrzeżenia.

Sprawa dotyczyła kobiety, która zawarła umowę pożyczki. Zgodnie z jej postanowieniami, kobiecie wypłacono cztery tys. zł. Całkowita kwota zobowiązania wynosiła ponad 10 tys. zł. Składały się na nią koszty ubezpieczenia (niemal sześć tys. zł) oraz opłata przygotowawcza i wynagrodzenie umowne (w sumie ponad jeden tys. zł). Miesięczna rata opiewała na kwotę 448 zł, a umowa, zabezpieczona wekslem, została zawarta na dwa lata. Ponadto pożyczkobiorczyni była zobowiązana do zabezpieczenia spłaty zaciągniętej kwoty poprzez wyrażenie zgody na objęcie jej ochroną ubezpieczeniową.

Po upływie kilku miesięcy firma pożyczkowa wypowiedziała umowę i wezwała kobietę do zapłaty niemal 13 tys. zł. Poinformowano ją przy tym o wypełnieniu weksla oraz wezwano do jego wykupu w terminie 30 dni pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Następnie SR zasądził żądaną pozwem kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kobieta nie zaskarżyła nakazu zapłaty, zatem stał się on prawomocny.

Prokurator Generalny wniósł więc skargę nadzwyczajną na orzeczenie sądu. Zarzucił on zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie zasad zawartych w art. 76 Konstytucji RP oraz rażące naruszenie przepisów prawa procesowego i materialnego. W skardze zwrócono m.in. uwagę na to, że koszt ubezpieczenia znacząco przewyższał wartość rzeczywiście udzielonej kwoty pożyczki, ponieważ stanowił blisko 140 proc. jej wysokości. Wskazano, że postanowienia umowy, które odnoszą się do ubezpieczenia, wypełniają przesłanki art.  385pkt 7 kc dotyczącego klauzuli niedozwolonej.

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie orzeczenia i przekazanie do ponownego rozpoznania SR dla Łodzi-Śródmieście. Dodatkowo wniósł o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania wywołanego wniesieniem skargi nadzwyczajnej. Ostatnie ze względu na grożącą pozwanej niepowetowaną szkodę wynikającą z prowadzonego wobec niej postępowania egzekucyjnego.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...