bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Teza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 marca 2015 r.

Teza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 marca 2015 r.

Dodano: 2015-07-13
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

„Litaksa” UAB przeciwko „BTA Insurance Company” SE

Artykuł 2 trzeciej dyrektywy Rady 90/232/EWG z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/14/WE z dnia 11 maja 2005 r. należy interpretować w ten sposób, że pojęciu „tej samej składki” w rozumieniu tego artykułu nie odpowiada składka, która różni się w zależności od tego, czy ubezpieczony pojazd ma być użytkowany wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego stałe miejsce postoju, czy też na całym terytorium Unii Europejskiej.

 

Sygn. C-556/13

Pliki do pobrania

wyrok_tsue_c-556_13.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...