bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Tajemnice prawnie chronione a ocena kandydatów na sędziów

Tajemnice prawnie chronione a ocena kandydatów na sędziów

Dodano: 2022-09-06
Publikator: Rzecznik Praw Obywatelskich

Nie jest jasne, w jaki sposób powinny być chronione dane osobowe oraz tajemnice prawnie chronione, które są zawarte w aktach spraw prowadzonych przez kandydatów na sędziów podczas procedury powoływania tych ostatnich.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości oraz do Krajowej Rady Sądownictwa, bowiem dostrzegł potrzebę zbadania sprawy. Do tego przyczyniły się wnioski obywateli, którzy zwracali uwagę na to, że brak jest dostatecznych gwarancji prawnych zabezpieczających dane osobowe i tajemnice prawnie chronione w ramach procedur powoływania sędziów.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, kandydaci na sędziów wykonujący zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, prokuratora lub sędziego zobowiązani są przedstawić sygnatury akt 50 spraw, które prowadzili. Prezes sądu, w którym kandydat złożył zgłoszenie, wyznacza sędziego-wizytatora, który w ramach oceny kwalifikacji kandydata bada akta prowadzonych przez niego spraw. Następnie zgłoszenie kandydata wraz z ocenami kwalifikacyjnymi i innymi dokumentami przekazywane jest KRS. Przewodniczący Rady zwraca się o przedstawienie akt osobowych kandydata oraz innych dokumentów do organów i instytucji objętych systemem teleinformatycznym za pośrednictwem tego systemu.

Nie jest jednak jasne, w jaki sposób mają być chronione dane osobowe i tajemnice prawnie chronione zawarte w aktach spraw prowadzonych przez kandydatów na sędziów.

  • Po pierwsze: dane przedkładane przez kandydatów będących adwokatami, radcami prawnymi i notariuszami objęte są tajemnicą zawodową, od której ustawa nie przewiduje wyjątku w przypadku postępowania nominacyjnego na sędziego.
  • Po drugie: akta mogą zawierać dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa lub stanowiące informacje niejawne.
  • Po trzecie: nawet dane nieobjęte żadną tajemnicą podlegają ochronie na zasadach ogólnych.

W procedurze nominacyjnej obsługą dokumentacji przedkładanej przez kandydatów zajmują się prezesi sądów, których dotyczy dany konkurs na wolne stanowisko sędziowskie. RPO wystąpił zatem do Ministra Sprawiedliwości jako organu sprawującego nadzór administracyjny nad działalnością sądów, przed którym prezesi sądów odpowiadają za należyte wykonywanie obowiązków służbowych, efektywne wykonywanie nadzoru administracyjnego i organizację pracy.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...