bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Szkolenia zawodowe OFWCA/OFWCB wg KNF

Szkolenia zawodowe OFWCA/OFWCB wg KNF

Dodano: 2022-02-17

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (dalej: udu) przewiduje obowiązek szkoleniowy dla różnych kategorii podmiotów wykonujących dystrybucję ubezpieczeń. Zgodnie z art. 12 udu podmiotami zobowiązanymi do odbywania szkoleń zawodowych są osoby wykonujące czynności agencyjne (dalej: OFWCA), osoby wykonujące czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń (dalej: OFWCB), osoby wykonujące czynności brokerskie w zakresie reasekuracji, osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń oraz osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji. Dodatkowo, obowiązek szkoleniowy dotyczy też innych grup, wymienionych w art. 12 ust. 10 udu. Wśród nich można wskazać m.in. członków zarządu agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi. Obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych obejmuje w szczególności odbywanie co najmniej 15 godzin rocznie szkolenia zawodowego z wybranych tematów określonych w załączniku do udu.

Zakres przedmiotowy szkoleń wyznaczony jest jedynie ramowo w załączniku do udu. Ustawodawca wskazał zakres tematyczny szkoleń zawodowych osób zobowiązanych według podziału na działy ubezpieczeń oferowanych przez dystrybutora. Oddzielnie wskazano zakres tematów na szkolenia dotyczące działu I (ubezpieczenia na życie) oraz działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe). Udu nie określa jednak jakie konkretnie zagadnienia mają być poruszane w ramach konkretnego tematu ani jak dokładnie każdy z tematów powinien zostać omówiony.

Na temat zakresu tematycznego szkolenia zawodowego osób wykonujących dystrybucję ubezpieczeń organ nadzoru wypowiadał się wielokrotnie. Jednym z najbardziej aktualnych wypowiedzi jest Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące realizacji obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 udu (dalej: Stanowisko). Ze Stanowiska wynika, że wymiar i zakres tematyczny szkolenia zawodowego osób obowiązanych zależy od charakteru umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów reasekuracji jakie proponują one klientom, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz rodzaju dystrybutora ubezpieczeń lub dystrybutora reasekuracji. Zakres, z jakiego dana osoba zostanie przeszkolona, powinien być zatem dostosowany do konkretnych czynności przez nią wykonywanych w toku oferowania klientom ubezpieczeń.

Ze szczególnym zainteresowaniem ze strony agentów i brokerów ubezpieczeniowych powinno spotkać się stwierdzenie przez KNF, że nie w każdym przypadku wymiar 15 godzin rocznie szkolenia jest wystarczający. W szczególności jeśli dana OFWCA/OFWCB dystrybuuje produkty z różnych działów, grup i rodzajów ubezpieczeń w rozumieniu załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W takim przypadku OFWCA/OFWCB powinna odbyć szkolenie zawodowe w wymiarze odpowiednim do zakresu tematycznego oferowanych przez nią umów ubezpieczenia. Należy także zawsze brać pod uwagę liczbę zakładów ubezpieczeń, z którymi współpracuje dana OFWCA/OFWCB.

Brak realizacji albo nieprawidłowa realizacja obowiązku szkoleniowego przewidzianego w udu może spotkać się z sankcjami ze strony organu nadzoru. O tym, jak prawidłowo wypełniać obowiązek szkoleniowy, opowiedzą eksperci Kancelarii Czublun Trębicki na szkoleniu podsumowującym ponad 3 lata obowiązywania udu. Zapraszamy do wzięcia udziału!

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...