bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Stanowisko UKNF w sprawie zarządzania produktem dla dystrybutorów ubezpieczeń

Stanowisko UKNF w sprawie zarządzania produktem dla dystrybutorów ubezpieczeń

Dodano: 2022-01-10

Z tego Legal Flasha’a dowiedzą się Państwo o Stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stosowania wymogów w zakresie zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami produktu.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) opublikował „Stanowisko w sprawie stosowania wymogów w zakresie zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami produktu” (dalej: Stanowisko). Dokument ma na celu zwrócenie uwagi na istotne kwestie dotyczące realizacji tego obowiązku przez dystrybutorów w praktyce.

W Stanowisku podkreślono, że przewidziany w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń obowiązek stosowania odpowiednich rozwiązań zapewniających uzyskanie od twórcy produktu ubezpieczeniowego informacji dotyczących danego produktu i procesu jego zatwierdzania, w tym informacji o określonym rynku docelowym, został nałożony na wszystkich dystrybutorów ubezpieczeń. Obowiązek ten dotyczy zakładów ubezpieczeń, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz brokerów ubezpieczeniowych, jeśli prowadzą dystrybucję ubezpieczeń, nie będąc jednocześnie twórcą danego produktu ubezpieczeniowego.

UKNF zaznaczył między innymi, że cel wdrożenia wymaganych rozwiązań, jakim jest ułatwianie właściwego zarządzania konfliktami interesów, nie powinien być zawężony do konfliktu interesów związanego z dystrybucją ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej tj. ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym. Wśród obowiązków dystrybutora podkreślono konieczność stosowania rozwiązań w zakresie dystrybucji, które zapewnią uzyskiwanie odpowiednich informacji od twórcy produktu. Informacje te powinny pozwalać dystrybutorom na zrozumienie produktów ubezpieczeniowych i określonego rynku docelowego w odniesieniu do danych produktów, określenie klientów, w przypadku których dany produkt ubezpieczeniowy nie odpowiada ich potrzebom, cechom i celom, a także prowadzenie działalności dystrybucyjnej zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Rozwiązania przyjęte przez dystrybutorów powinny mieć skonkretyzowany charakter, a nie ograniczać się wyłącznie do wskazania ogólnych reguł etycznego postępowania. UKNF sformułował także wytyczne dotyczące określania odpowiedniej szczegółowości wdrożonych rozwiązań w zależności od stopnia złożoności i ryzyka związanego z dystrybuowanymi produktami oraz charakteru, skali i złożoności działalności dystrybutora.

W Stanowisku omówiono także obowiązek dystrybutorów przekazywania twórcom danych koniecznych do dokonania przeglądu produktu ubezpieczeniowego i sprawdzania, czy produkty te w dalszym ciągu odpowiadają potrzebom, cechom i celom rynku docelowego określonego przez twórcę. Wśród przykładowych rozwiązań pozwalających dystrybutorom na dokonanie analizy oraz przekazanie twórcy rzetelnej informacji odnośnie dystrybuowanych produktów UKNF wskazał gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących prowadzonej dystrybucji danego produktu, w tym informacji o reklamacjach i skargach oraz innych informacji, które mogą być przydatne, np. w kontekście oceny zgodności produktu z potrzebami i wymaganiami, celami i cechami grupy docelowej klientów.

UKNF udzielił wskazówki co do sposobu określania przedziałów czasowych, w których powinny być dokonywane przeglądy rozwiązań w zakresie dystrybucji produktów. Organ nadzoru zastrzegł jednak, że w każdym przypadku rozwiązania te powinny cechować się ciągłą odpowiedniością i aktualnością, dlatego powinny podlegać aktualizacji w razie zmiany przepisów prawa lub zmian w zakresie produktów oferowanych przez dystrybutora.

Urząd podkreślił też konieczność dysponowania odpowiednią dokumentacją potwierdzającą podjęcie działań w związku z rozwiązaniami w zakresie dystrybucji produktów, zarówno dla celów audytu, jak i w celu udostępnienia organowi nadzoru. Wśród niej należy uwzględnić m.in. dokument określający rozwiązania w zakresie dystrybucji produktów udostępniony personelowi.

Z pełną treścią Stanowiska mogą Państwo zapoznać się pod adresem: https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=76421&p_id=18.

Rekomendacja CZTR:

Dystrybutorom ubezpieczeń rekomendujemy opracowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań, o których mowa w Stanowisku lub dostosowanie aktualnie stosowanych procedur do wytycznych UKNF wskazanych w Stanowisku

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...