bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Stanowisko KNF w sprawie podatku od aktywów zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

Stanowisko KNF w sprawie podatku od aktywów zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

Dodano: 2016-04-08
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 7 kwietnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała swoje oficjalne stanowisko w sprawie podatku od aktywów zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

W dokumencie przygotowanym dla zakładów ubezpieczeń / reasekuracji Działu I i Działu II, organ nadzoru podaje interpretację szacowania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zgodnie z art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, względem wejścia w życie przepisów ustawy o podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych, nakładających na zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, tzw. podatek bankowy. W wystosowanym stanowisku Przewodniczący Komisji przywołał także art. 28 Solvency II, który wymienia przepływy pieniężne, jakie powinny być uwzględnione przy obliczaniu rezerw.

KNF, powołując się na przepisy dyrektywy Solvency II, uznał, że uwzględnianie podatku od aktywów przy wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń / reasekuracji nie jest właściwe.

Komisja wskazała art. 70 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (UE) 2015/35, zgodnie z którym do ustalania rezerwy można doliczyć kwotę podatków przewidzianych ale nie uznanych w dyrektywie Solvency II. Podobny zapis znalazł się w wytycznych EIOPA (EIOPA-BoS-14/168, wytyczna 2 par. 1.23 lit. (c) pkt (i)).

Wobec powyższego „przy ustalaniu wartości środków własnych zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji podatek od aktywów, który stanowi obciążenie finansowe dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, powinien być uwzględniony przy ustalaniu wartości rezerwy uzgodnieniowej, w zakresie pozycji „przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia”, w wysokości równej obciążeniom przewidywanym z tytułu tego podatku w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe”.

Przypomnijmy, że podatek od aktywów jest ustalany na podstawie nadwyżki sumy wartości aktywów wynikających z zestawienia obrotów i sald, ustalonych na ostatni dzień miesiąca ponad kwotę 2 mld zł. Natomiast Dyrektywa Solvency II wskazuje, że do obliczania rezerw powinno wliczać się przepływy obejmujące wypłaty świadczeń, płatności z tytułu wydatków związanych z obsługą zobowiązań i wszelkie inne płatności między zakładem a pośrednikiem, czy firmą inwestycyjną, płatności z tytułu odzysków i regresów, płatności dodatkowe nałożone lub, których nałożenie jest oczekiwane lub, które są niezbędne do uregulowania zobowiązań.

Pliki do pobrania

stanowisko_dot__podatku_od_aktywow_zu_7-04-2016_tcm75-46574.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...