bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Sposób wypłaty odszkodowania za dwukrotną szkodę na tym samym przedmiocie ubezpieczenia (Klauzule nr 1310, 1314)

Sposób wypłaty odszkodowania za dwukrotną szkodę na tym samym przedmiocie ubezpieczenia (Klauzule nr 1310, 1314)

Dodano: 2016-07-01
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 68/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„W przypadku, gdy TU wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się w wysokości różnicy, jaka występuje między ustalonym na nowo odszkodowaniem, a odszkodowaniem wypłaconym za poprzednią szkodę.”

„W przypadku, gdy TU wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się w wysokości różnicy, jaka występuje między ustalonym na nowo odszkodowaniem, a odszkodowaniem wypłaconym za poprzednią szkodę.”

Sąd Okręgowy uznał, iż powyższe klauzule niezgodne są z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Stwierdził, iż kwestionowane postanowienia kształtują treść stosunku prawnego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy ubezpieczającego. SO wskazał, iż powyższe postanowienia ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela za powstałą szkodę, a tym samym wysokość odszkodowania w sposób odbiegający od zasady pełnego naprawienia szkody.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...