bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Spółka z rynku Catalyst ubezpieczyła swoje władze na 5 mln zł

Spółka z rynku Catalyst ubezpieczyła swoje władze na 5 mln zł

Dodano: 2016-08-30

Już jakiś czas temu pisaliśmy na łamach beinsured.pl o wzroście zainteresowania ubezpieczeniami OC dla członków zarządów spółek – emitentów papierów wartościowych („Członkowie zarządów masowo wykupują ubezpieczenia OC”). Zwiększenie popytu na te produkty związane jest z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2016 r. Rozporządzenia MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE), które reguluje obowiązki informacyjne członków zarządów spółek notowanych na giełdzie. Przekroczenie uprawnień przez osoby zasiadające we władzach spółek akcyjnych, zwłaszcza w zakresie obowiązków informacyjnych, może zakończyć się nałożeniem wysokich kar przez organ nadzoru na osoby odpowiedzialne za zarządzenie.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...