bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN wyda rozstrzygnięcie w sprawie odszkodowań za hałas wokół lotniska

SN wyda rozstrzygnięcie w sprawie odszkodowań za hałas wokół lotniska

Dodano: 2016-04-22
Publikator: Sąd Najwyższy

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie trójkowym rozpatrzył dwa pytania prawne, które zostały do niego przekazane od Sądu Okręgowego w Warszawie. Jedno z pytań dotyczyło kwestii wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości położonych w strefie ograniczonego użytkowania lotnisk. Mieszkańcy domagają się rekompensat za utratę wartości ich nieruchomości oraz niekorzystne warunki spowodowane hałasem. Skład trójkowy SN uznał, że sprawa trafi do rozstrzygnięcia przez uchwałę Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów.

Uchwała ma rozwiać wątpliwości powstałe w orzecznictwie. Do tej pory ukształtowały się dwie przeciwstawne linie orzecznicze sądów administracyjnych i cywilnych. Uchwała SN stanowi szansę dla rozwiązania dotychczasowych wątpliwości i otwarcia drogi dla tysięcy mieszkańców o ubieganie się o odszkodowanie.  

Rozpatrywana sprawa dotyczyła obszaru wokół lotniska Okęcie. Strefa ograniczonego użytkowania została wyznaczona na mocy rozporządzenia nr 50 wojewody mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. Następnie rozporządzenie przestało obowiązywać. Strefa została wznowiona uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jednak, akt nie określał w sposób jednoznaczny, czy wznawiana strefa dotyczy tej z poprzedniego rozporządzenia, czy jest to nowy obszar terytorialny. Od ustalenia tej kwestii jest uzależnione przyznawanie odszkodowań. Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, termin wniesienia skutecznego roszczenia odszkodowawczego wynosi dwa lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefę. Z tego właśnie powodu wynikają rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Sądy administracyjne uznają teren wokół lotniska za nowa strefę, natomiast sądy cywilne są zdania, że w uchwale istnieje odniesienie do poprzedniej strefy, co w konsekwencji daje poszkodowanym podstawę prawną do otrzymywania odszkodowań.  

Podobne pytanie zostało już skierowane do Sądu Najwyższego, który w czerwcu 2015 r. stwierdził, że rozporządzenie przestało obowiązywać z chwilą wejścia w życie wspomnianej uchwały, tj. w dniu 3 sierpnia 2011 r., a więc roszczenia właścicieli należy uznać za bezpodstawne. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że potrzeba ponownego rozpatrzenia sprawy przez SN. W szczególności chodzi o rozstrzygnięcie wątpliwości, czy powstanie nowego aktu prawnego, a przede wszystkim utworzenie na jego mocy nowego obszaru ograniczonego użytkowania, nie jest przesłanką dla powstania nowego terminu zawitego. I czy w związku z tym dwuletni okres na występowanie z roszczeniami odszkodowawczymi biegnie na nowo od daty wejścia w życie tej uchwały. Jeśli Sąd odpowie twierdząco, wówczas roszczenia właścicieli należałoby uznać za zasadne. Dodajmy, że obecnie wytyczona wokół portu strefa obejmuje obszar 100 tys. nieruchomości.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...