bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
SN: prokurator może żądać informacji objętych tajemnicą zawodową

SN: prokurator może żądać informacji objętych tajemnicą zawodową

Dodano: 2016-04-07
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w dniu 30 marca 2016 r. podjął uchwałę (I KZP 21/15), na mocy, w której stwierdził, że:

Na postanowienie prokuratora, zawierające żądanie udzielenia przez bank – na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 128 z późn.  zm.)  –  informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 ust. 1 tej ustawy, bankowi przysługuje zażalenie, o ile kwestionuje on nałożenie obowiązków wykraczających poza zakres, który prokurator na wskazanej wyżej podstawie prawnej miał prawo na bank nałożyć (art. 302 § 1 k.p.k). Właściwy do rozpoznania zażalenia jest prokurator bezpośrednio przełożony (art. 302 § 3 k.p.k.).

O podjęcie stosownej uchwały zwrócił się do Sądu Najwyższego Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim. W sprawie, której dotyczyło przedstawione zagadnienie prawne, w trakcie prowadzenia postępowania śledczego, w którym podejrzewano mężczyznę o popełnienie przestępstwa w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, prokurator rejonowy wystąpił do banku o wydanie informacji dotyczących sprawy, objętych tajemnicą bankową. Jednocześnie, prokurator zwolnił pracownika banku z zachowania tajemnicy na podstawie art. 105 par. 1 ust. 2 lit. b) ustawy Prawo bankowe. Przepis ten wskazuje, że bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej. Dodatkowo prokurator wnosił o wydanie rzeczy, tj. informacji przechowywanych na nośnikach elektronicznych lub na papierze.

Sąd Rejonowy miał wątpliwości, czy prokurator nie naruszał praw i interesów banku do zachowania tajemnicy. Z drugiej strony wskazywał na ogólny interes społeczny (ściganie osób naruszających prawa innych ), które w jego opinii przemawiało za postępowaniem prokuratora.

Sąd Rejonowy w tej sprawie skierował odpowiednie zapytanie do Sądu Najwyższego, który podjął przedstawioną na wstępie uchwałę.

Uzasadnienie uchwały jest dość obszerne, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z jej treścią na stronach beinsured.pl.

Pliki do pobrania

i_kzp_21-15.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...