bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Skutki niezapłacenia pierwszej składki ubezpieczeniowej w terminie (Klauzule nr 1322, 1323)

Skutki niezapłacenia pierwszej składki ubezpieczeniowej w terminie (Klauzule nr 1322, 1323)

Dodano: 2016-06-27
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 3 lipca 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 102/07) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

a. „Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela będzie traktowane jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z upływem dnia wyznaczonego w umowie jako termin płatności składki lub pierwszej raty składki (o godzinie 0:00 dnia następnego po tym terminie), bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzającego stanowi zawiadomienie Ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy.” (§ 30 ust. 1 OWU)

b. „W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2.” (§ 30 ust. 2 OWU)

Zakwestionowane postanowienie § 30 ust. 2 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zdaniem Sądu, kształtuje prawa konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i w rażący sposób narusza jego interesy – stanowi zatem niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego.

Sąd Okręgowy wskazał, iż poprzez treść zakwestionowanego postanowienia, pozwany, wykorzystując swoja przewagę kontraktową nad konsumentem, zastrzega sobie szerokie uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie.

Zgodnie z § 30 ust. 1 OWU odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona w dniu zawarcia umowy z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2-10.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...