bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Sejm przyjął ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów

Sejm przyjął ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów

Dodano: 2015-08-18

Kolejny prokonsumencki projekt – Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – został przyjęty przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r. Przewidziano 6-miesięczne vacatio legis. Ustawa znacznie rozszerzy kompetencje UOKiK oraz usprawni walkę z proponowaniem konsumentom nabycia produktów finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom (tzw. „misselling”).

W świetle nowych unormowań na przedsiębiorcy spocznie odpowiedzialność zbadania, czy oferowany produkt odpowiada potrzebom konkretnego klienta. Przedsiębiorca zobowiązany będzie przeanalizować oczekiwania i zapotrzebowanie konsumenta oraz to, czy produkt nie jest dla niego zbyt skomplikowany.

W myśl nowelizacji Prezes UOKiK już w decyzji administracyjnej będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze wzorca umownego i zakazywał jego stosowania – dotychczasowy rejestr klauzul abuzywnych zastąpiony zostanie rejestrem decyzji Prezesa UOKiK. Przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do sądu powszechnego (SOKiK). Decyzje Prezesa UOKiK uznające postanowienie za niedozwolone będą mieć skutek tylko w stosunku do przedsiębiorcy, który je stosuje.

Ponadto Prezes UOKiK będzie miał możliwość wydawania decyzji tymczasowych, których celem jest zobowiązanie przedsiębiorców do zaniechania określonych działań jeszcze przed zakończeniem postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Decyzje te będą wydawane na czas nie dłuższy niż do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie. Przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia odwołania od decyzji tymczasowej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który z kolei będzie miał 2 miesiące na rozpatrzenie odwołania od dnia jego przekazania przez Prezesa UOKiK.

Prezes UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów będzie mógł nakładać kary na przedsiębiorców do 10% rocznego obrotu. Kontrowersyjnym uprawnieniem jest także instytucja „tajemniczego klienta”. UOKiK może z niej jednak skorzystać wyłącznie za zgodą sądu i nie może ona służyć prowokacji.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...