bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

Dodano: 2017-07-23
Publikator: Dziennik Ustaw

W dniu 21 lipca 2017 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego (Dz. U. z 21 lipca 2017 r., poz. 1403).

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia OC oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem, ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika kredytu hipotecznego za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego. Ubezpieczeniem objęte są również szkody wyrządzone przez agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie wskazane powyżej szkody bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje natomiast szkód:

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego lub agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony lub agent danego pośrednika kredytu hipotecznego pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego lub agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego po wykreśleniu z rejestru pośredników kredytowych, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego przed wykreśleniem z rejestru pośredników kredytowych;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 460 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 750 tys. euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 lipca 2017 r.

Treść Rozporządzenia do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

d2017000140301.pdf

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...