bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej

Dodano: 2017-11-10
Publikator: Dziennik Ustaw

W dniu 9 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. z 9 listopada 2017 r., poz. 2074).

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej oraz z tytułu świadczenia usług lub prowadzenia działalności, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem, ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna firmy audytorskiej za szkody będące następstwem działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osoby, za którą ponosi odpowiedzialność, w związku z prowadzoną działalnością zawodową, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

W Rozporządzeniu wskazano, iż ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu. Zgodnie z Rozporządzeniem, ubezpieczenie OC nie obejmuje również szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy firm audytorskich, szkód polegających na zapłacie kar umownych, a także szkód powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Rozporządzenie określa również minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC. W odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi ona równowartość w złotych 400 tys. euro, jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizji finansowej. Rozporządzenie określa również minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC, zależną od przedmiotu działalności firmy audytorskiej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 22 grudnia 2017 r.

Treść Rozporządzenia do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

d2017000207401.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...