bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie wskaźników referencyjnych weszło w życie

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie wskaźników referencyjnych weszło w życie

Dodano: 2016-08-01
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 29 czerwca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie”). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 30 czerwca 2016 r., jednak jego stosowanie będzie miało miejsce od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Wskaźnik referencyjny w rozumieniu Rozporządzenia oznacza dowolny regularnie wyznaczany i publicznie dostępny indeks stanowiący odniesienie do określania kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub umowy finansowej, bądź wartości instrumentu finansowego lub indeksu stosowanego do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego w celu śledzenia rentowności takiego indeksu lub określenia alokacji aktywów z portfela lub też obliczania opłat za wyniki. Rozporządzenie w oparciu o katalog kryteriów ilościowych i jakościowych dzieli wskaźniki referencyjne na 3 kategorie: (a) wskaźniki kluczowe, (b) wskaźniki istotne oraz (c) wskaźniki pozaistotne oraz wprowadza wymogi prawne dla podmiotów będących administratorami wskaźników referencyjnych. 

Rozporządzenie reguluje m.in. proces udostępniania i opracowywania danego wskaźnika referencyjnego przez administratorów oraz przekazywania przez kontrybutorów danych wejściowych na potrzeby kalkulacji danego wskaźnika referencyjnego, a także kwestię używania danego wskaźnika referencyjnego, w tym pochodzącego z kraju trzeciego. Zakres Rozporządzenia obejmuje szereg podmiotów nadzorowanych przez KNF, w tym m.in. banki, fundusze inwestycyjne oraz infrastrukturę rynku kapitałowego. 

Z zakresu Rozporządzenia wyłączone są wskaźniki referencyjne udostępniane przez bank centralny oraz organ publiczny, który publikuje wskaźniki wykorzystywane do celów polityki publicznej.

Tekst Rozporządzenia do pobrania w „Pełnej publikacji”. Źródło: KNF 

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_pe_i_rady_2016_1011.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...