bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r.

Dodano: 2016-03-20
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru (Dz. U. z 2016 r. poz. 236)

Na podstawie art. 335 ust. 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rozporządzenie określa formę oraz sposób sporządzenia danych i informacji, o których mowa w art. 304 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str. 1)

Przez zakład ubezpieczeń rozporządzenie rozumie krajowy zakład ubezpieczeń oraz główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń; a przez zakład reasekuracji – krajowy zakład reasekuracji oraz główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji

Dane i informacje, o których mowa w art. 304 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji sporządzają w postaci elektronicznej, w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy, przy użyciu udostępnionego nieodpłatnie systemu teleinformatycznego Komisji Nadzoru Finansowego, służącego do przekazywania tych danych i informacji do Komisji Nadzoru Finansowego

Przez format umożliwiający odczyt maszynowy rozumie się format dokumentów elektronicznych, który może być przetwarzany przez system teleinformatyczny, przy czym zawartość pliku jest dostępna przez wykorzystanie elektronicznych narzędzi wyszukiwawczych

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 lutego 2016 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_mf_z_dnia_22_lutego_2016_r._w_sprawie_formy_oraz_sposoby_sporzadzania_danych.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...