bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r.

Dodano: 2016-03-20
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru (Dz. U. z 2016 r. poz. 236)

Na podstawie art. 335 ust. 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rozporządzenie określa formę oraz sposób sporządzenia danych i informacji, o których mowa w art. 304 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str. 1)

Przez zakład ubezpieczeń rozporządzenie rozumie krajowy zakład ubezpieczeń oraz główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń; a przez zakład reasekuracji – krajowy zakład reasekuracji oraz główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji

Dane i informacje, o których mowa w art. 304 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji sporządzają w postaci elektronicznej, w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy, przy użyciu udostępnionego nieodpłatnie systemu teleinformatycznego Komisji Nadzoru Finansowego, służącego do przekazywania tych danych i informacji do Komisji Nadzoru Finansowego

Przez format umożliwiający odczyt maszynowy rozumie się format dokumentów elektronicznych, który może być przetwarzany przez system teleinformatyczny, przy czym zawartość pliku jest dostępna przez wykorzystanie elektronicznych narzędzi wyszukiwawczych

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 lutego 2016 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_mf_z_dnia_22_lutego_2016_r._w_sprawie_formy_oraz_sposoby_sporzadzania_danych.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...