bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2016 r.

Dodano: 2016-03-29
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (Dz.U. 2016 poz. 397)

Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat – na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura dla: krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń, powszechnych towarzystw emerytalnych, krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, biur usług płatniczych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych.

Rozporządzenie określa sposób obliczania wysokości należności od krajowego zakładu ubezpieczeń za dany rok. Kwota stanowi iloczyn procentowego udziału zaliczek w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać 0,023% składek przypisanych brutto zebranych przez krajowy zakład ubezpieczeń w danym roku. W przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń jest to iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od zagranicznego zakładu ubezpieczeń w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok oraz poniesionych kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać 0,025% składek przypisanych brutto zebranych przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku.

Ponadto, krajowy zakład ubezpieczeń powinien ustalać wysokość zaliczki płaconej na poczet kosztów Rzecznika Finansowego w system kwartalnym. Kwota ta stanowi iloczyn sumy składek przypisanych brutto zebranych w poprzednim kwartale i stawki 0,0138%. Natomiast dla zagranicznego zakładu ubezpieczeń kwota ta równa się iloczynowi sumy składek przypisanych brutto zebranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim kwartale i stawki 0,015%

Wysokość składki przypisanej brutto ustala Rzecznik na podstawie danych uzyskanych od Komisji Nadzoru Finansowego, a w przypadku zagranicznych zakładów ubezpieczeń dane otrzymuje bezpośrednio od tych zakładów ubezpieczeń.

Termin na wpłacenie zaliczki stanowi ostatni dzień kwartału, za który należna jest składka, a w przypadku terminu wpłaty zaliczki za czwarty kwartał jest to dzień 31 października.

Rozporządzenie powstało na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 8 kwietnia br.

Minister Finansów załączył do Rozporządzenia wzory Deklaracji o wysokości zaliczki na poczet kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura dla poszczególnych podmiotów finansowych.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_ministra_finansow_z_dnia_21_marca_2016.pdf

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

    Zadaj Pytanie