bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie MF ws. opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Rozporządzenie MF ws. opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Dodano: 2020-01-28
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2019 r., poz. 2486

Rozporządzenie określa wysokość oraz sposób i terminy uiszczania opłat za:

  • zezwolenia, pozwolenia i zgody udzielane przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz zatwierdzenie przez Komisję zmian w regulaminach,
  • złożenie do Komisji zawiadomienia oraz przekazanie informacji na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  • zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • uzyskanie przez dany podmiot statusu agencji informacyjnej w związku z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej,
  • dokonanie wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 70zb ust. 1 i art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  • zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych,
  • zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Rozporządzenie określa wysokość opłaty, o której mowa w art. 94c ustawy o ofercie publicznej, oraz sposób i terminy jej uiszczania.

Ponadto, w rozporządzeniu określono:

  • sposób ponoszenia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym;
  • wielkość udziału w kosztach nadzoru poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym;
  • sposób dokumentowania wielkości uzyskanych przychodów przez zagraniczne osoby prawne.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...