bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia (3)

Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia (3)

Dodano: 2016-07-05

Rekomendacja 3

Rada Nadzorcza powinna nadzorować funkcjonowanie procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia w zakresie dostosowanym do skali prowadzonej działalności oraz wielkości i profilu ryzyka związanego z tą działalnością.

Zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek handlowych, mającym zastosowanie również do zakładów ubezpieczeń, rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań zarządu i spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

Zgodnie z treścią omawianej Rekomendacji, Komisja Nadzoru Finansowego doprecyzowuje zakres zadań rady, nakładając na nią obowiązek nadzorowania procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia. W celu realizacji tego zadania, rada nadzorcza powinna monitorować i nadzorować podejmowane przez zarząd działania konieczne dla identyfikowania, pomiaru, monitorowania i zarządzania ryzykami związanymi z procesem ustalania i wypłaty zadośćuczynienia. Rekomendacja nakazuje dostosować zakres tych zadań do skali prowadzonej działalności oraz wielkości i profilu ryzyka związanego z tą działalnością. Brak jest przy tym jakichkolwiek wskazówek co do sposobu rozumienia tych pojęć.

Dodatkowo, rada nadzorcza powinna otrzymywać sprawozdania zarządu zawierające informacje dotyczące istotnych zagadnień występujących w procesie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia wraz ze zbiorczymi danymi dotyczącymi tego procesu o istotnym charakterze z punktu widzenia profilu działalności zakładu ubezpieczeń z częstotliwością dostosowaną do skali prowadzonej działalności oraz wielkości i profilu ryzyka związanego z tą działalnością. Tutaj podobnie, Rekomendacje nie zawierają jakichkolwiek wskazówek odnośnie tego, w jaki sposób skala prowadzonej działalności oraz wielkość i profil ryzyka związanego z tą działalnością powinny wpływać na częstotliwość składanych sprawozdań. Jedynie dość ogólnie można stwierdzić, że im więcej świadczeń z tytułu szkód niemajątkowych wypłaca ubezpieczyciel i im większy udział w portfelu produktowym mają ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, tym ta częstotliwość powinna być większa. Z całą pewnością można jednak założyć, że takie sprawozdanie powinno być składane co najmniej raz w roku, np. w związku ze składaniem sprawozdania zarządu z działalności spółki w poprzednim roku.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...