bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (9)

Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (9)

Dodano: 2016-07-13

Rekomendacja 9

Zakład ubezpieczeń powinien zapewnić, że pracownicy wykonujący czynności w ramach procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia dysponują kompetencjami i wiedzą w zakresie wykonywanych czynności, w szczególności poprzez dostęp do szkoleń dotyczących tego procesu.

Rekomendacja 9 nakłada na zakłady ubezpieczeń obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego osób zaangażowanych w proces likwidacji szkód z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z rekomendacją 9.1, w ramach tego obowiązku zakład ubezpieczeń powinien organizować regularne szkolenia dla pracowników wykonujących czynności likwidacyjne. Rekomendacja nie określa, jak często powinny się one odbywać, jednak w świetle brzmienia rekomendacji istotne jest, aby ustalony plan szkoleń cechowała systematyczność. Zgodnie z rekomendacją 9.3, obowiązek określenia zakresu szkoleń oraz przygotowania ich planu spoczywa na członku kadry zarządzającej wskazanego zgodnie z rekomendacją 9.2. Szkolenia powinny obejmować zagadnienia istotne z punktu widzenia zapewnienia zgodności działalności zakładu ubezpieczeń z przepisami prawa, opartym na nich orzecznictwem Sądu Najwyższego i utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych, a także rekomendacjami/wytycznymi organu nadzoru.

W świetle rekomendacji 9.2. zakład ubezpieczeń powinien wyłonić z grona kadry zarządzającej osobę odpowiedzialną za określenie zakresu wiedzy związanej z procesem ustalania i wypłaty zadośćuczynienia, adekwatnej do zajmowanego stanowiska oraz form przekazywania tej wiedzy.

Przez kadrę zarządzającą – oprócz członków zarządu – należy również rozumieć osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie oraz kierownicze w zakładzie ubezpieczeń, jednak istotne jest, aby wskazany członek kadry zarządzającej – niezależnie od stanowiska zajmowanego w strukturze zakładu ubezpieczeń – posiadał wiedzę i doświadczenie, które pozwolą mu zrealizować obowiązek szkoleniowy w zakresie określonym w ust. 9.1.

Jako przykładowe formy przekazywania wiedzy rekomendacja 9.3 wskazuje: dedykowane szkolenia, prezentacje i raporty.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...