bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (4)

Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (4)

Dodano: 2016-07-06

Rekomendacja 4

Zakład ubezpieczeń powinien opracować, przyjąć i zapewnić funkcjonowanie procedur obejmujących proces ustalania i wypłaty zadośćuczynienia.

Komentowana Rekomendacja stanowi zobowiązanie dla zakładów ubezpieczeń oraz ogólny zbiór zasad, do przestrzegania których zobowiązane są zakłady ubezpieczeń, w celu zminimalizowania ryzyka występowania nieprawidłowości w procesie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej.

Zgodnie z Rekomendacją 4.1. Procedury sporządzone w języku polskim, powinny być dostatecznie jasne, precyzyjne i kompleksowe, by zapewnić zgodność działalności zakładu ubezpieczeń z przepisami prawa.

Procedury powinny w szczególności obejmować:

  1. sposób przyjęcia zgłoszenia roszczenia;
  2. sposób ustalania okoliczności faktycznych zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową;
  3. sposób kontaktowania się pomiędzy likwidatorem a podmiotami w toku postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia (w szczególności poszkodowanym, sprawcą szkody, sądami, prokuraturą, policją, placówkami medycznymi);
  4. sposób wykonywania obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń w toku postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia;
  5. sposób regularnego monitowania podmiotów w toku postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia (w szczególności poszkodowanego, sprawcy szkody, sądów, prokuratury, policji, placówek medycznych), w przypadku opóźnień ze strony tych podmiotów w dostarczaniu dokumentacji niezbędnej do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokości zadośćuczynienia;
  6. sposób ustalania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń;
  7. sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia;
  8. sposób zapewnienia terminowego przeprowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia;
  9. proces rozpatrywania skarg/reklamacji w związku z przebiegiem postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia;
  10. sposób gromadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Na wstępie wymaga wyjaśnienia, że zgodnie ze słownikiem pojęć do Rekomendacji, procedura to dokument wewnętrzny regulujący sposób postępowania, przyjęty przez właściwy organ zakładu ubezpieczeń, zapewniający jednoznaczne ustalenie zakresu i okresu jego obowiązywania, dystrybuowany w sposób ustalony w zakładzie ubezpieczeń. Komentowana Rekomendacja odnosi się do procedur sporządzonych w języku polskim, zobowiązując, aby były jasne, precyzyjne i kompleksowe, a w efekcie zgodne z przepisami prawa. Jednocześnie, Rekomendacja zawiera zamknięty i wyczerpujący katalog elementów, które powinny zawierać procedury. Są to elementy począwszy od określenia sposobu przyjęcia zgłoszenia, poprzez sposób ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, skończywszy na sposobie gromadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...