bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (20)

Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (20)

Dodano: 2016-07-28

Rekomendacja 20

Zakład ubezpieczeń może pomniejszyć należne poszkodowanemu zadośćuczynienie o odpowiednią kwotę wynikającą z ustalenia przyczynienia się poszkodowanego lub zmarłego do powstania szkody niemajątkowej lub zwiększenia jej rozmiaru.

W rekomendacji nr 20 KNF wskazuje, że w przypadku ustalenia przez zakład ubezpieczeń, że poszkodowany lub zmarły przyczynił się do powstania szkody niemajątkowej lub zwiększenia jej rozmiaru, zakład ubezpieczeń jest uprawniony do obniżenia należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia.

Podkreślenia wymaga, że możliwość ograniczenia obowiązku naprawienia szkody z uwagi na przyczynienie się poszkodowanego do jej wyrządzenia lub zwiększenia przewidują też obecnie obowiązujące przepisy prawne, a mianowicie art. 362 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Warto wskazać, że ani Kodeks cywilny, ani KNF nie wyjaśniają co należy rozumieć pod pojęciem „przyczynienia się”, a tematyka ta wywołuje poważne rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie. Przedstawiciele doktryny i orzecznictwa zgodni są jednak co do tego, że żeby można było mówić o przyczynieniu się poszkodowanego, to konieczne jest istnienie takiego zachowania się poszkodowanego, które pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z powstałą szkodą, za którą ponosi odpowiedzialność inna osoba. Niektórzy przedstawiciele doktryny stoją na stanowisku, że z przyczynieniem się mamy do czynienia w przypadku, gdy w wyniku badania stanu faktycznego sprawy dojść trzeba do wniosku, że bez udziału poszkodowanego szkoda hipotetycznie nie powstałaby albo nie przybrałaby rozmiarów, które ostatecznie osiągnęła.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...