bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (17)

Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (17)

Dodano: 2016-07-25

Rekomendacja 17

Zakład ubezpieczeń powinien indywidualnie rozważać okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia oraz stosować kryteria ich oceny.

Rekomendacja nr 17 wraz z kolejnymi rekomendacjami, tj. osiemnastą, dziewiętnastą, dwudziestą i dwudziestą pierwszą należą do ostatniego z trzech obszarów Rekomendacji dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, tj. do obszaru pt.: „Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia”. Rekomendacja nr 17 nakłada na zakłady ubezpieczeń obowiązek indywidualnego badania okoliczności, które wpływają na wysokość zadośćuczynienia. Dodatkowo, poza obowiązkiem indywidualnego rozważenia ww. okoliczności, zakłady ubezpieczeń powinny posiadać i stosować kryteria ich oceny. Po ustaleniu wszystkich okoliczności wpływających na wystąpienie zdarzenia i powstanie szkody, zakład ubezpieczeń powinien ocenić, które z tych okoliczności będzie brał pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, a następnie wycenić każdą z nich. Suma wycen poszczególnych okoliczności powinna stanowić kwotę zadośćuczynienia (rekomendacja 17.4).

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...