bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (13)

Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (13)

Dodano: 2016-07-19

Rekomendacja 13

Zakład ubezpieczeń powinien gromadzić dokumentację dotyczącą postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia, obejmującą w szczególności dokumentację zebraną w toku tego postępowania oraz uzasadnienie wysokości i dokonania aktualizacji utworzonej rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, z zachowaniem należytej staranności związanej z zawodowym charakterem prowadzonej przez niego działalności ubezpieczeniowej.

13.1. W przypadku prowadzenia dokumentacji postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia w formie zdigitalizowanej, sposób gromadzenia tej dokumentacji powinien zapewniać bezzwłoczny dostęp do wszelkich dokumentów zgromadzonych przez zakład ubezpieczeń w tym postępowaniu, na zasadach identycznych, jak w przypadku prowadzenia dokumentacji postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia w formie papierowej.

13.2. Dokumentacja dotycząca postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia powinna zawierać dowody wysyłki i otrzymania przez zakład ubezpieczeń poszczególnych pism w toku korespondencji prowadzonej w tym postępowaniu.

13.3. Dokumentacja dotycząca postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia powinna zawierać, oprócz oświadczenia zakładu ubezpieczeń o przyznaniu zadośćuczynienia, również potwierdzenie dokonania wypłaty zadośćuczynienia w danym dniu.

13.4. Dokumentacja dotycząca postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia powinna być numerowana zgodnie z kolejnością pojawienia się dokumentów w tym postępowaniu, niezależnie od tego, czy dokumentacja ta prowadzona jest w formie papierowej, czy zdigitalizowanej.

Rekomendacje 13.1 – 13.4 regulują zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z postępowaniem likwidacyjnym w zakresie wypłaty bądź odmowy wypłaty zadośćuczynienia z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym możliwość gromadzenia jej w formie elektronicznej. Ogólne uprawnienie zakładów ubezpieczeń do sporządzania dokumentów związanych z wykonywaniem umów ubezpieczenia w formie elektronicznej wynika z przepisu art. 43 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z którym dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogą być sporządzane w postaci elektronicznej, jeżeli będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. Szczegółowy sposób tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania ww. dokumentów, w tym dokumentacji likwidacyjnej, został uregulowany w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia, które będzie obowiązywać aż do czasu wydania nowego rozporządzenia wykonawczego w tym zakresie, nie później jednak niż do końca 2016 r. W przypadkach jednak, gdy ani przepisy prawa, ani postanowienia niniejszych rekomendacji nie pozwalają na tworzenie i gromadzenie dokumentów związanych z postępowaniem w zakresie wypłaty zadośćuczynienia, zakład ubezpieczeń obowiązany jest tworzyć i gromadzić je w formie papierowej. Obok ogólnego wymogu zachowania należytej staranności przy gromadzeniu dokumentacji związanej z postępowaniem w zakresie wypłaty zadośćuczynienia, KNF wskazuje na pewne szczegółowe obowiązki, o których zakład ubezpieczeń nie powinien zapominać. Chodzi choćby o konieczność przechowywania w aktach dowodów wysyłki i otrzymania przez zakład ubezpieczeń poszczególnych pism, czy też potwierdzenia dokonania wypłaty zadośćuczynienia na rzecz osoby uprawnionej w konkretnej dacie.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...